ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560

 

 กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม”
ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

*************************


กำหนดการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 
(คลิกดาวน์โหลด)   

กิจกรรมสาขาวิชเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรม
สถานที่
กิจกรรมสาธิตการเป่าแก้ว
หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ชั้น 2
กิจกรรมนิทรรศการคราม หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  ชั้น 2
กิจกรรมการทำไบโอดีเซล หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  ชั้น 2


ระเบียบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

  1.
ระเบียบการรับสมัครประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
       -
ใบสมัครเข้าร่วมประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)
       - หมดเขตรับสมัคร  วันที่ 11 สิงหาคม  2560
      
- แข่งขัน  วันที่ 1ุ6 สิงหาคม  2560  เวลา  08.00-14.00 น.  ณ  หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  2. ระเบียบการแข่งขันกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
       - ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
       - หมดเขตรับสมัคร วันที่  11 สิงหาคม  2560
       - การแข่งขัน ระดับ ม.ต้น  วันที่ 1ุ7 สิงหาคม  2560  เวลา  08.00-16.00 น.  ณ  หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       - การแข่งขัน ระดับ ม.ปลาย  วันที่ 1ุ8 สิงหาคม  2560  เวลา  08.00-16.00 น.  ณ  หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  3.
ระเบียบการประกวดแข่งขันการวาดภาพวิทยาศาสตร์
       -
ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันการวาดภาพวิทยาศาสตร์   
       - หมดเขตรับสมัคร วันที่ 11 สิงหาคม  2560
       - แข่งขัน ทั้ง 2 ระดับ  วันที่ 1ุ6 สิงหาคม  2560  เวลา  09.00-12.00 น.  ณ  ห้อง 13209 อาคาร 13 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  4. ระเบียบการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SNRU Computer Programming Contest 2017

     
4.1 ใบสมัครการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SNRU Computer Programming Contest2017 (SNRU-CPC 2017)
     
4.2 เว็บไซต์  สมัครการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SNRU Computer Programming Contest2017 (SNRU-CPC 2017)  
        
- รับสมัครการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 1  มิถุนายน  2560-31  กรกฎาคม  2560
         - อบรมการเขียนโปรแกรม (C/C++, JAVA)  วันที่ 1ุ0 สิงหาคม  2560  เวลา  09.00-16.00 น. 
         - อบรมการใช้เครื่องมือและทดสอบระบบ (PC2)  วันที่ 1ุ8 สิงหาคม  2560  เวลา  08.00-09.30 น.
         - แข่งขัน วันที่ 1ุ8 สิงหาคม  2560  เวลา  10.00-13.00 น.  ณ  ห้อง735-736 อาคาร 7 ชั้น 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  5.
ระเบียบการรับสมัคร การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     
5.1 ปก
     
5.2 รูปแบบการเสนอหัวข้อ
     
5.3 รูปแบบรายงาน

     
5.4 การทำแผงสำหรับแสดงโครงงานคอมพิวเตอร์
     
5.5 ใบสมัคร การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     
5.6 เว็บไซต์การรับสมัคร การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
          - ส่งใบสมัครพร้อมข้อเสนอโครงงานและรายงานผลโครงงานเพื่อพิจารณาคัดเลือก  ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560- 21 กรกฎาคม 2560
          - ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเสนอโครงงาน  วันที่  31 กรกฎาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์
          - แข่งขัน  วันที่  18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.  ณ  หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
6. ระเบียบการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

       - ใ
บสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
       - หมดเขตรับสมัคร  วันที่  11 สิงหาคม  2560
       - แข่งขัน ระดับ ม.ต้น วันที่  1ุุ6 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-14.00 น.  ณ  หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       - แข่งขัน ระดับ ม.ปลาย วันที่  1ุุ7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-14.00 น.  ณ  หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  7. ระเบียบการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์

      
- ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
       - หมดเขตรับสมัคร  วันที่  9  สิงหาคม  2560
       - แข่งขัน วันที่  1ุุ1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป   ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  8. ระเบียบการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกระดับประเทศ ปี 2560

      
- ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกระดับประเทศ ปี 2560
      
- หมดเขตรับสมัคร  วันที่  25  กรกฎาคม  2560
       - แข่งขัน วันที่  1ุุ สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-15.00 น.  ณ  หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  9. ระเบียบการแข่งขัน การประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ ปี  2560

      
- ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันการประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ ปี  2560
       - หมดเขตรับสมัคร  25 กรกฎาคม  2560 
      
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฯ  วันที่  29 กรกฎาคม  2560
       - แข่งขัน วันที่  1ุุ สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น.  ณ  หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  10. ระเบียบการแข่งขันเกมซูโดกุ (SUDOKU  GAME)

        
-ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันเกมซูโดกุ (SUDOKU  GAME)
         - หมดเขตรับสมัคร วันที่  11 สิงหาคม  2560
         - แข่งขัน ระดับ ประถมศึกษา วันที่  1ุุ6 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องสัตตบงกช ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
         - แข่งขัน ระดับ ม.ต้น วันที่  1ุุ7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องสัตตบงกช ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
         - แข่งขัน ระดับ ม.ปลาย วันที่  1ุุ8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องสัตตบงกช ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   11. ระเบียบการประกวดร้องเพลง
     
        - ใบสมัครการประกวดร้องเพลง  
        - หมดเขตรับสมัคร  วันที่  11 สิงหาคม  2560   
        - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฯ  วันที่  14 สิงหาคม  2560
        - ประกวด วันที่  1ุุ8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ณ  หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

   
ทั้งนี้  สามารติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทร.  0-4297-0030 โทรสาร 0-4297-0029


 วันที่ : 25 ก.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 355

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th