ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 32 (15-18 พ.ค. 2560)

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบี้องต้น ครั้งที่ 32

1. หลักการและเหตุผล
       กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่จำเป็นและต้องทำควบคู่ไปกับกิจกรรมในหลักสูตรโดยทั้งสองกิจกรรมมีเป้า หมายเดียวกัน คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาเคมี ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้วยเหตุผลที่จะพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้นครั้งที่ 32 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกจากเนื้อหาวิชาที่เรียนในหลักสูตรแก่ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี


2. วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิคพื้นฐานในการเป่าแก้ว
       2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเป่าแก้วเป็นรูปต่างๆ เช่น กระเปาะ ดอกฝิ่น กุหลาบ เป็นต้น
       3. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องแก้วที่แตกชำรุดและประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องแก้วพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมี

3. เป้าหมาย
       นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 2  จำนวน 21 คน


4. ระยะเวลาดำเนินการ
    ระหว่างวันที่  15-18 พฤษภาคม  2560


5. สถานที่ดำเนินการ
       ห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว สาขาวิชาเคมี (หลังอาคาร 6)

6. วิทยากรฝึกอบรม
    วิทยากรหลัก

       นายอรรคเดช  ราชสินธ์
    
ผู้ช่วยวิทยากร
        1. นายธีรพงษ์ รัศมีพิพัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 3
        2. นายวุฒิชัย  แสนโคตร นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 3
        3. นายอดิศร ภู่ระหงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 3
        4. นายรัชชานนท์  เคนพิทักษ์  นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 3
        5. นายนัฐพล  ไชยมงค์  นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 3

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       1. นักศึกษาสามารถสาธิตการเป่าแก้วและเป็นวิทยากรในการเป่าแก้วเบื้องต้นได้
       2. นักศึกษาซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องแก้วที่แตกชำรุดและประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องแก้วพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมีได้
       3. นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมเป่าแก้วไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอิสระได้

8. กำหนดการฝึกอบรมฯ 
<< Download >>     

9. รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  
<< Download >> 


วันที่ : 3 พ.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 313

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th