ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559

 

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่  18-20  สิงหาคม  2559
ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ หอประชุม 1 หอประชุม 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์

และอาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

**************************

1. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

         “จุดประกายความคิด  พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์  เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

กิจกรรม
ห้อง ผู้รับผิดชอบ

  1. กิจกรรมการทดลองด้านเคมี
     - การทดสอบโปรตีนในเครื่องดื่มสำเร็จรูป

 หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ชั้น 2

 อ.ดร.จินดา จันดาเรือง 
และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี

 2. กิจกรรมสาธิตการเป่าแก้ว หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ชั้น 2

นายอรรคเดช ราชสินธ์
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 3

 3. อื่นๆ
   


2. กิจกรรมการจัดงาน
    2.1 กิจกรรมตามประเพณี
       2.1.1 พิธีถวายพานพุ่มสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
       2.1.2 นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐษนะทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
       2.1.3 นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานนะทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย"
       2.1.4 กิจกรรมด้านวิทยาศาสตรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เป็นภารกิจหลัก / มีความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย


3. กิจกรรมการแข่งขันงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559


    3.1 การแข่งขัน science show (หอประชุม 2)  <ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน>

    3.2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
(หอประชุม 1)
<ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน>

    3.3
การแข่งขันประกวดเว็บไซต์ (735-736) <ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน>

    3.4 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์) <ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน>

    3.5 การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ (หอประชุม 2)
<ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน>

    3.6 การประกวดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชั้นล่าง หอประชุมมหาวชิราลงกรณ)
<ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน>

    3.7 การแข่งขันเกมซูโดกุ (ห้องสัตตบงกช ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์)
<ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน>

    3.8 การแข่งขันประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ ระดับประเทศ ปี 2559 (หอประชุม 2) <ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน>

    3.9 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ ปี 2559 (หอประชุมมหาวชิราลงกรณ) <ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน>

    3.10 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ (สนามฟุตบอลหลังอาคาร 7) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แข่งขันระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 (ดูรายละเีอียด)
      
3.10.1 สมัครแข่งขัน (ออนไลน์) หมดเขตรับสมัคร 12 สิงหาคม 2559 (สมัครออนไลน์)
       3.10.2 หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน (ดาวน์โหลด)
       3.10.3 กำหนดการแข่งขัน (ดาวน์โหลด)
       3.10.4 กฎ กติกา การแข่งขัน
(ดาวน์โหลด)

   3.11 การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13 [โรงยิมส์ใหม่] (ดูรายละเอียด)
       - กฎ กติกา การแข่งขัน
(ดาวน์โหลด)

   3.12 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
   3.13 นวัตกรรมสาขาวิชา

4. นิทรรศการสาขาวิชา / หน่วยงานในกำกับ
   4.1 กิจกรรมสาธิตการเป่าแก้ว
   4.2 การทดสอบโปรตีนในเครื่องดื่มสำเร็จรูป
   4.3 สิ่งมีชีวิตใต้กล้องจุลทรรศน์
   4.4 ผลิตภัณฑ์อาหารจากจุลินทรีย์
   4.5 กิจกรรม kids สนุกคิดกับนักวิทยาศาสตร์
   4.6 จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์  "เครื่องบดสับเอนกประสงค์" พร้อมสาธิตการทำงาน
   4.7 สาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิต มันหมักยีสต์ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ
   4.8 การใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์อย่างง่ายดายในครัวเรือน
   4.9 การสร้าง 3 ล้อไฟฟ้า (สำหรับผู้พิการ)
   4.10 จัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
   4.11 แก๊สจำลอง
   4.12 ระบบอะควาโปนิก
   4.13 คราม


5. นิทรรศการคณะเทคโนโลยีการเกษตร
   5.1 เปิดบ้านโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมการเกษตร
   5.2 นวัตกรรมแปลงเพศสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
   5.3 เริ่มต้นที่ดินดี สวนผักอินดี้พืชศาสตร์
   5.4 รักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยง


6. นิทรรศการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. โรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือข่าย

8. กำหนดการแข่งขัน (ดาวน์โหลด)

กำหนดการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 15,16 และ 18-20 สิงหาคม  2559
วันที่แข่งขัน กิจกรรม/การแข่งขัน สถานที่แข่งขัน ผู้รับผิดชอบ
15 ส.ค. 2559

 1. การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ ระดับประเทศ
 2. การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ ปี 2559

หอประชุม 2 1. นายครรชิต สิงห์สุข 0883121858
2. อ.ดร.หรรษกร วรรธนะสาร 0868173322

 
16 ส.ค. 2559 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ อ.ดร.แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์ 0818720919
18 ส.ค. 2559 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) หอประชุม 2 อ.ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์ 0801986556
  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น หอประชุม 1 ผศ.ดร.กิตติชัย โสพันนา 0869110920
  การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ประถมศึกษา ห้องสัตตบงกช
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ผศ.ศรีจันทร์ ทานะขันธ์ 0868173322
  การประกวดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องโถงชั้นล่าง
หอประชุม มวก.(*)
อ.ดร.หรรษกร วรรธนะสาร 0868173322
19 ส.ค. 2559 การประกวดเว็บไซต์  ห้อง 735-736
อาคาร 7
อ.ดร.นิติธาร ชูทรัพย์ 0856462790
  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย หอประชุม 1 ผศ.ดร.กิตติชัย โสพันนา 0869110920
  การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับ ม.ต้น หอประชุม 2 อ.ดร.วิจิตร สุจริต 0841284421
  การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.ต้น ห้องสัตตบงกช
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ผศ.ศรีจันทร์ ทานะขันธ์ 0868173322
  การแข่งขันจรวดขวดน้ำ สนามฟุตบอล
หลังอาคาร 7
นายอนันตสิทธิ์ ไชยวังราช 0933210998
  การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13 โรงยิมส์ใหม่ นายภีระพัฒน์ ปัดทุมมา 0908576818
20 ส.ค. 2559 การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับ ม.ปลาย หอประชุม 2 อ.ดร.วิจิตร สุจริต 0841284421
  การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.ปลาย ห้องสัตตบงกช
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ผศ.ศรีจันทร์ ทานะขันธ์ 0868173322
  การแข่งขันจรวดขวดน้ำ สนามฟุตบอล
หลังอาคาร 7
นายอนันตสิทธิ์ ไชยวังราช 0933210998
  การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13 โรงยิมส์ใหม่ นายภีระพัฒน์ ปัดทุมมา 0908576818

หมายเหตุ (*) หอประชุม มวก. คือ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

 

ดูภาพกิจกรรม (คลิก) วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 580

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th