ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 31 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 - 3 มิถุนายน 2559 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2559

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบี้องต้น ครั้งที่ 31

1. หลักการและเหตุผล
       กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่จำเป็นและต้องทำควบคู่ไปกับกิจกรรมในหลักสูตรโดยทั้งสองกิจกรรมมีเป้า หมายเดียวกัน คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาเคมี ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้วยเหตุผลที่จะพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้นครั้งที่ 31 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกจากเนื้อหาวิชาที่เรียนในหลักสูตรแก่ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี


2. วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิคพื้นฐานในการเป่าแก้ว
       2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเป่าแก้วเป็นรูปต่างๆ เช่น กระเปาะ ดอกฝิ่น กุหลาบ เป็นต้น
       3. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องแก้วที่แตกชำรุดและประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องแก้วพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมี

3. เป้าหมาย
       3.1 นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 2  ห้อง 1 จำนวน 21 คน

       3.2 นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 2  ห้อง 2 จำนวน 25 คน

4. ระยะเวลาดำเนินการ
       4.1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  31 พฤษภาคม  2559 -3  มิถุนายน  2559  เวลา  08.00-16.30 น.

       4.2 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  6-9  มิถุนายน  2559  เวลา  08.00-16.30 น.

5. สถานที่ดำเนินการ
       ห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว สาขาวิชาเคมี (หลังอาคาร 6)

6. วิทยากรฝึกอบรม
    วิทยากรหลัก

       นายอรรคเดช  ราชสินธ์
    
ผู้ช่วยวิทยากร
        1. นายนสิทธากร สายสะอาด นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 4
        2. นายยุทธพัฒน์ นาโสก นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 4
        3. นายนนธวัฒน์ พ่อเสือ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 4
        4. นายเอกพร ธรรยศ  นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 3
        5. นายชลิตพล  ฮาดทักวงศ์  นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 3

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       1. นักศึกษาสามารถสาธิตการเป่าแก้วและเป็นวิทยากรในการเป่าแก้วเบื้องต้นได้
       2. นักศึกษาซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องแก้วที่แตกชำรุดและประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องแก้วพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมีได้
       3. นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมเป่าแก้วไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอิสระได้

8. กำหนดการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 
<< Download >>      รุ่นที่ 2 << Download >>

9. รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมรุ่นที่ 1   
<< Download >>  รุ่นที่ 2 << Download >> 

10. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  ที่มีผลงานดีเด่น

   รุ่นที่ 1 (วท.บ.(เคมี)) ปี 2 ห้อง 1
        อันดับที่ 1  นายธีรพงษ์  รัศมีพิพัฒน์
        อันดับที่ 2  นายวุฒิชัย  แสนโคตร
        อันดับที่ 3  นายรัชชานนท์  เคนพิทักษ์

   รุ่นที่ 2 (วท.บ.(เคมี)) ปี 2 ห้อง 2
        อันดับที่ 1  นางสาวอรัญญา  นาโควงค์
        อันดับที่ 2  นางสาวมณีวรรณ  เสียงล้ำ
        อันดับที่ 3  นางสาววลาวัลย์  คำชลธาร์


11. การทดสอบทำชิ้นงาน 2 ชิ้น  ผลการทดสอบ  ผ่านทุกคน
12. คะแนนทดสอบความรู้ความเข้าใจ (20 คะแนน) ผลการทดสอบ  ผ่านทุกคน
      รุ่นที่ 1 (วท.บ.(เคมี)) ปี 2 ห้อง 1 จำนวน 21 คน 
ผลการทดสอบ  ผ่านทุกคน

ลำดับ
ชื่อ-สกุล คะแนนที่ได้
(20 คะแนน)
ผลการประเมิน
(ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60)
ลำดับ ชื่อ-สกุล คะแนนที่ได้
(20 คะแนน)
ผลการประเมิน
(ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60)
1.  นายรัชชานนท์ เคนพิทักษ์ 19 ผ่าน 14. น.ส.ชารินา  วรราช
 20 ผ่าน
2.  น.ส.พรธนัฐ  เพ็ชรโพธิ์
20 ผ่าน 15.  น.ส.สิรินยา  ปามี  20 ผ่าน
3.  นายเบญจพล  วงค์พาน
20 ผ่าน 16.  นายอดิศร  ภู่ระหงษ์  18 ผ่าน
4.  นายนัฐพล  ไชยมงค์  18 ผ่าน 17.  น.ส.รุจิรา  คำมุก
20 ผ่าน
5.  น.ส.กณัฑฐา  เวียงพัฒน์
20 ผ่าน 18.  น.ส.ทัศนีย์  หาพรหม
17 ผ่าน
6.  น.ส.นริศรา  ขอจุลกลาง 20 ผ่าน 19.  น.ส.อุไรวรรณ  รันพิศาล 18 ผ่าน
7.  น.ส.แสงจรัส  หล้าพรหม
20 ผ่าน 20.  นายธีรพงษ์  รัศมีพิพัฒน์  18 ผ่าน
8.  น.ส.กมลชนก  แก้วยะลุน
 20 ผ่าน 21.  นายประสิทธิ์  ไชยกุล  17 ผ่าน
9.  นายสิทธิพงศ์  อุปรี  20 ผ่าน        
10.  น.ส.สุปราณี  โพธิรักษา 19 ผ่าน        
11.  น.ส.โชติมา  กาญจนเกต
20 ผ่าน        
12.  น.ส.ธิติยา  วงศ์ราชา
 18 ผ่าน        
13.  นายวุฒิชัย  แสนโคตร
 17 ผ่าน        

      รุ่นที่ 2 (วท.บ.(เคมี)) ปี 2 ห้อง 2 จำนวน 25 คน ผลการทดสอบ  ผ่านทุกคน

ลำดับ
ชื่อ-สกุล คะแนนที่ได้
(20 คะแนน)
ผลการประเมิน
(ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60)
ลำดับ ชื่อ-สกุล คะแนนที่ได้
(20 คะแนน)
ผลการประเมิน
(ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60)
1.  น.ส.ขวัญเรือน เกวใจ    18 ผ่าน 14. น.ส.อภิญญา พงศ์ษากลาง   17 ผ่าน
2.  น.ส.วลัยลักษณ์  เชื้อกุณะ  16 ผ่าน 15. น.ส.อรนุช  สิทธิราช   15 ผ่าน
3.  น.ส.ปดิวรดา  ลือชาขันธ์
19 ผ่าน 16. น.ส.สุภาภรณ์  บุราณสาร  14 ผ่าน
4.  น.ส.อัญญารัตน์ ไชยสุนันท์
 19 ผ่าน 17. น.ส.ณัฏฐา  กิ่งแก้ว  20 ผ่าน
5.  น.ส.วลาวัณย์  คำชลธาร์
 17 ผ่าน 18. น.ส.มณีทิพย์  วงษาเนาว์  16 ผ่าน
6.  น.ส.ภาวิณี  อัษดร
19 ผ่าน 19. นายทิณพัฒ  ใยวังหน้า  18 ผ่าน
7.  น.ส.ศรัญญา  สมยา
 19 ผ่าน 20. น.ส.อรัญญา นาโควงค์   20 ผ่าน
8.  นายอานนท์  ป้องจัตุรัส 16 ผ่าน 21. น.ส.ณัฐสิญา  แดงเดช  16 ผ่าน
9.  น.ส.มลิวัลย์  ศรศรีไว
17 ผ่าน 22. นายสราวุธ  จันทร์โคตรแก้ว  14 ผ่าน
10.  น.ส.ทิพย์อักษร  ปิตะแสง 18 ผ่าน 23. น.ส.ปิยะมาศ บุทธิจักร์ 18 ผ่าน
11.  น.ส.สุพัสษร  วิบรรณ์ 17 ผ่าน 24. น.ส.เพ็ญประภา  อวนป้อง  18 ผ่าน
12.  น.ส.มณีวรรณ เสียงล้ำ
 20 ผ่าน 25. น.ส.สริตา  จันทชัย  17 ผ่าน
13.  น.ส.สุธิดา  หารวิชัย
19 ผ่าน        

 

ดูภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1 (คลิก)

 

ดูภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2 (คลิก)


 วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 442

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th