ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่  17-19  สิงหาคม  2558
ณ  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 (อาคาร 9 ชั้น 3)

**************************

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (Open House)

         “จุดประกายความคิด  พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์  เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

กิจกรรม
ห้อง ผู้รับผิดชอบ
1. กิจกรรม เผยความลับจากธรรมชาติ
   1.1 น้ำว่านหางจระเข้และดอกอัญชัน
   1.2 การคุ้มครองผู้บริโภค
9301 ผศ.ดร.พรกมล สาฆ้อง
   1.3 การแยกส่วนประกอบของสารในว่านหางจระเข้และดอกอัญชัน เช่น Thin Layer Chromatography และ Column Chromatography
   1.4 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารในว่านหางจระเข้ และดอกอัญชัน ด้วยเทคนิค NMR IR MS
9301 ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน และ อ.ศุภกร อาจหาญ
 2. กิจกรรม สสารมาจากไหน
   2.1 การตรวจสอบกรด-เบส
   2.2 การตรวจสอบแอลกอฮอล์
 9305  อ.ดร.จินดา จันดาเรือง
   2.3 การตรวจสอบผ้าคราม  9305  ผศ.อนุรัตน์ สายทอง และ ผศ.ดร.สุดกมล ลาโสภา
   2.4 โมเดลอะตอม ให้ความรู้เรื่อง อะตอม และกิจกรรมพับโครงสร้างอะตอม
   2.5 ตารางธาตุ ให้ความรู้เรื่อง ตารางธาตุ และเล่นเกมส์ตารางธาตุ
   2.6 สารประกอบ ให้ความรู้เรื่อง สารประกอบ และกิจกรรมพับโครงสร้างสารประกอบ
9305 อ.อรุณฉาย อุนาศรี และ อ.สุมนา ถวิล
 3. กิจกรรม แสดงผลงานวิจัยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี  อาคาร 9 ชั้น 3  ดร.ธงจุฑา สุวรรณประเสริฐ
 4. กิจกรรม สาธิตการเป่าแก้ว 9314 นายอรรคเดช ราชสินธ์
 5. กิจกรรม ฯลฯ เต็นท์ อ.บำรุง รินทา


                   กิจกรรมการแข่งขันงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558

กำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 

1.การแข่งขันscience show
 

2.การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 

3.การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
 

4.การแข่งขันประกวดวาดภาพ 

5.การแข่งขันประกวดเว็บไซต์
 

6.การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม 

7.การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์

8.การแข่งขันประดิษฐ์เซลล์เทอร์โมอิเล็กทริก

9.การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์

10.การแข่งขันประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกส์

11.การแข่งขันจรวดขวดน้ำ   
    
- สมัครแข่งขัน
    
- กำหนดการแข่งขัน
    
- กติกาการแข่งขัน


12. การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12
     - สมัครการแข่งขัน (สมัครหน้างาน)
    
- กฎ กติกา การแข่งขัน

    
- เอกสารประชาสัมพันธ์<<ดูภาพกิจกรรม>>
วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 515

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th