ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาดูงานด้านเคมี ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558

โครงการศึกษาดูงานด้านเคมี
ระหว่างวันที่  11-15  พฤษภาคม  2558


          ด้วยสาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานด้านเคมี ระหว่างวันที่  11-15  พฤษภาคม  2558 เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านเคมีปิโตรเลียมและเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  จากหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม  เสริมสร้างแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพที่เรียน  และเปิดโอกาสให้บุคลากรสาขาวิชาเคมี ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการกับบุคลากรของหน่วยงานของรัฐหรือสถาน ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
       นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 2 และ 3  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเคมี จำนวน 42 คน

2. สถานที่ศึกษาดูงาน
       1. Mister Mashroom (155 หมู่ 2 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา)
       2. ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรอภัยภูเบศร (32/7 หมู่ 12 ถ.ปราจีนอนุสรรณ์ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี)
       3. บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (118 หมู่ 2 ต.ทุ่งสุขขา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)

3. กำหนดการ  <<ดาวน์โหลด>>   

 
 4. ดูภาพกิจกรรม (คลิก) วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 421

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th