ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 13) วันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


          ตามที่สาขาวิชาเคมี ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (วท..(เคมี) รุ่นที่ 13) จำนวน 21 คน  ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ตามหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการเอกชน  จำนวน 11 แห่ง  ระหว่างวันที่  15  ธันวาคม  2557 ถึงวันที่  13  มีนาคม  2558  ซึ่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ได้สิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วนั้น
          สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงได้กำหนดวันปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ชั้นปีที่ 4  ในวันที่  1  เมษายน  2558  เวลา  08.30-12.00 น.   ณ   ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอาจารย์นิเทศก์  ได้เล่าสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละแห่ง

บรรยากาศ การเล่าสรุปรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
ประธานสาขาวิชาเคมี (ผศ.ดร.พรกมล สาฆ้อง)
กล่าวต้อนรับนักศึกษาที่กลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และกล่าวเปิดงาน การปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 (นครปฐม)
โดย น.ส.กันธิชา ก่ำเสริฐ และนายณัฐวุฒิ ชาดีกรณ์
     
 
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
โดย น.ส.จรรยา พิชัย และ น.ส.สกุลเกษ โกนากันต์
  สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
โดย น.ส.วรรณี รถไพรี และ น.ส.สกุลรัตน์ สาวะโห
     
 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)
โดย น.ส.มลิวัลย์ สมพงษ์ และ น.ส.วิภา กุละนาม
  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 (ขอนแก่น)
โดย น.ส.ปรียานุช แสนสุริวงค์ และ น.ส.ชไมพร วัดเข้าหลาม
     
     
 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)
โดย น.ส.วีนัท ปัทมาศ และ น.ส.ปัทมา ศรีสุธรรม
  การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 (ขอนแก่น)
โดย น.ส.วนิดา พลวงค์ษา และ น.ส.พักตร์พิมาน นันศรีบุตร
     
 
บริษัทสหเรือง จำกัด
โดย น.ส.พัชราภรณ์ ทัศน์จันดา และ น.ส.ปนัดดา คำภูษา
  ศูนย์ควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีีย เทศบาลนครสกลนคร
โดย น.ส.ปิ่นแก้ว อัครศรี
     
 
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
โดย น.ส.รุ้งราวี โคตพรม และ น.ส.สุดารัตน์ คำภูษา
  อาจารย์นิเทศน์เล่าสรุปรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน
     
     
     
ดูภาพกิจกรรม (คลิก)
 วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 808

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th