ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น (14-15 กุมภาพันธ์ 2558)

 

โครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น
ประจำปีการศึกษา 2557

       ด้วยชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องใน้องถิ่น  ได้จัดทำกิจกรรมออกค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น  ระหว่างวันที่  14-15  กุมภาพันธ์  2558  ที่โรงเรียนวังยางวิทยาคม  บ้านหนองนางด่อน ตำบลวังยาง  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม  เพื่อนำกิจกรรมการทดลองด้านเคมีไปถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีกิจกรรม 6 ฐานๆ ละ 3 กลุ่ม  ดังนี้

               1.  กิจกรรมฐานการทดลอง การทำสบู่
 
บรรยากาศการทำกิจกรรมฐานการทดลอง การทำสบู่
   
               2.  กิจกรรมฐานการทดลอง การไทเทรต กรด-เบส
บรรยากาศการทำกิจกรรมฐานการทดลอง การไทเทรต กรด-เบส
   
               3.  กิจกรรมฐานการทดลอง โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ
บรรยากาศการทำกิจกรรมฐานการทดลอง โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ

 
               4.  กิจกรรมฐานการทดลอง สมดุลเคมี
บรรยากาศการทำกิจกรรมฐานการทดลอง สมดุลเคมี
   
               5.  กิจกรรมฐานการทดลองเซลล์ไฟฟ้าเคมี
บรรยากาศการทำกิจกรรมฐานการทดลอง เซลล์ไฟฟ้าเคมี
   
               6.  กิจกรรมฐาน นันทนาการ
   
บรรยากาศการทำกิจกรรมฐาน  นันทนาการ
   
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด (คลิก)

 วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 838

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th