ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการสาขาวิชาเคมี งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-25 มกราคม 2558

 

         สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดยประธานสาขาวิชาเคมี (ผศ.ดร.พรกมล สาฆ้อง) บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 1-3  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-25 มกราคม 2558  ณ  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร  โดยมีนิทรรศการที่แสดงในงาน คือ สาธิตการเป่าแก้ว  และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แชมพูจากมะกรูด น้ำยาล้างจานจากสมุนไพร น้ำมันไพล นวดทาริมผีปาก ยาหม่องสมุนไพร เป็นต้น 
          ในวันที่  16  มกราคม  2558  เวลาประมาณ  19.00 น.  ได้มีพิธิเปิดงานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์) เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว  และได้ให้เกียรติเดินเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร

 บรรยากาศพิธีเปิดงานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558
  จากขวามาซ้าย คนที่ 2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์)
จากขวามาซ้าย คนที่ 4 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์)
 
 บรรยากาศพิธีเปิดงานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558
จากขวามาซ้าย แถวบน คนที่ 1 ประธานสาขาวิชาเคมี (ผศ.ดร.พรกมล สาฆ้อง)
จากขวามาซ้าย แถวบน คนที่ 2-3 นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3
จากขวามาซ้าย แถวล่าง คนที่ 1 นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3
จากขวามาซ้าย แถวล่าง คนที่ 2-3 นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1
 

 บรรยากาศพิธีเปิดงานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และ
นางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ได้เยี่ยมชมนิทรรศการสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นิทรรศการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ เช่น แชมพูจากมะกรูด น้ำยาล้างจานจากสมุนไพร น้ำมันไพล นวดทาริมผีปาก ยาหม่องสมุนไพร  โดยนักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 1
 

 บรรยากาศพิธีเปิดงานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และ
นางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ได้เยี่ยมชมนิทรรศการสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นิทรรศการสาธิตการเป่าแก้ว โดยนักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 1
 

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด (คลิก) วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 630

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th