ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม โครงการถ่ายทอดประสบการณ์พี่สู่น้อง 2557 (10 ต.ค. 2557) 

 

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556 (ดาวน์โหลด ; คลิก)

 

**************************************************

กิจกรรม ถ่ายทอดประสบการณ์พี่สู่น้อง 2557

 

ดูภาพกิจกรรม (คลิก)

 หลักการและเหตุผล
      กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์พี่สู่น้อง เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บัณฑิตสาขาวิชาเคมี  ที่มาซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของทุกปี  ได้มีโอกาสกลับมาเล่าถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานที่ได้รับหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว  เพื่อให้นักศึกษารุ่นน้องและคณาจารย์สาขาวิชาเคมี  ได้รับฟังประสบการณ์ต่างๆ  ของบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  เป็นแนวทางสำหรับรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ ได้รับไปใช้ให้เกิดผลดีในด้านการเรียนและการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและ เป็นการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชาเคมี

วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้บัณฑิตสาขาวิชา เคมีได้เล่าถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วให้นักศึกษา สาขาวิชาเคมีรุ่นน้องและคณาจารย์สาขาวิชาเคมีได้รับฟัง
       2. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมีรุ่นน้องได้แสดงความยินดีกับรุ่นพี่บัณฑิตที่จะเข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2557 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 24  ตุลาคม  2557
       3. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมีได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากรุ่นพี่บัณฑิตสาขาวิชาเคมี
        4. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมีรุ่นพี่และรุ่นน้องได้ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
       5. เพื่อติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชาเคมี

เป้าหมาย
       นักศึกษาและบัณฑิตสาขาวิชาเคมีเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วันเวลาและสถานที่ในการดำเนินโครงการ
    
วันที่  10  ตุลาคม 2557
  เวลา  18.30-22 น.   ณ   บริเวณลานจอดรถหน้าอาคาร 9

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       1. สาขาวิชาเคมี ได้ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตและได้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
       2. นักศึกษาสาขาวิชาเคมีมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพที่เรียนและมีคุณลักษะที่เหมาะสม
       3. นักศึกษาสาขาวิชาเคมี เป็นคนดีและมีจิตสาธารณะ
       4. นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คิดเป็น ทำเป็น และแก้ไขปัญหาเป็น

กำหนดการ (ดาวน์โหลด กำหนดการ)


รายชื่อบัณฑิตสาขาวิชาเคมี  (ดาวน์โหลดรายชื่อบัณฑิตฯ)

 ดูภาพกิจกรรม (คลิก)

วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 1041

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th