ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18-23 ส.ค. 2557 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 (อาคาร 9 ชั้น 3)


ดูภาพกิจกรรม (คลิก)
ดาวน์โหลดโปสเตอร์ (คลิก)

ดูภาพกิจกรรม (คลิก)
 วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 940

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th