ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ระบบการจัดการคุณภาพเครื่องชั่งและเครื่องพีเอชมิเตอร์ในห้องแลบอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การสัมมนา เรื่อง ระบบการจัดการคุณภาพเครื่องชั่งและเครื่องพีเอชมิเตอร์ในห้องแลบอย่างมีประสิทธิภาพ

 ดูภาพกิจกรรม (คลิก)


         ด้วยสาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับบริษัท เค เอส พี อีสาน จำกัด  ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการในส่วนราชการของรัฐและภาคอุตสาหกรรม และบริษัทเมทเลอร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด  ได้จัดการสัมมนา เรื่อง ระบบการจัดการคุณภาพเครื่องชั่งและเครื่องพีเอชมิเตอร์ในห้องแลบอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของส่วนราชการและภาคอุตสาหกรรมในการใช้เครื่องชั่งและเครื่องพีเอชมิเตอร์ ให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้อง แม่นยำ และมีวิธีการดูแลรักษาที่ถูกต้อง

วิทยากร
         วิทยากรจากบริษัทเค เอส พี อีสาน จำกัด และบริษัทเมทเลอร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน 100  คน
         - นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จำนวน 50 คน
         - บุคคลภายนอก  จำนวน  50  คน

วันเวลาและสถานที่การสัมมนา
         วันที่  5  สิงหาคม  2557  เวลา  08.30-16.30 น.   ณ   ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กำหนดการ


       กำหนดการ  << ดาวน์โหลดไฟล์ >>

การลงทะเบียน
 
         - ส่งใบสมัครได้ที่ บริษัทเค เอส พี อีสาน จำกัด  Fax : 042-712102  e-mail : ksp.esan@gmail.com  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี)


<< ดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิก) >>รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา (นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จำนวน 50 คนหมายเหตุ  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

          1. คุณกรรณิกา  องค์กบิลย์  โทร. 081-6981747

          2. คุณครองศักศักดิ์  วัฒนาศิลป์  โทร. 091-8651330

          3. คุณณัฐนันท์  เสนจันทร์ฒิไชย  โทร. 088-7838237

          4. คุณสมชาย  ศรีอริยาภรณ์  โทร. 088-7837452

หรือ โทร. 042-714074  Fax : 042-712102  e-mail : ksp.esan@gmail.com

 

ดูภาพกิจกรรม (คลิก)

 วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 2274

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th