ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเคมีวิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 (อาคาร 9 ชั้น 1)


 

กิจกรรมเคมีวิชาการ  ครั้งที่ 1


วันที่  18  กรกฎาคม  2557  เวลา  08.00-16.00 น.   ณ  ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 (อาคาร 9 ชั้น 1)
สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                                                                                      

<<  ดูภาพกิจกรรม (คลิก)  >>

ตัวอย่างโปสเตอร์<< ดูภาพกิจกรรม (คลิก) วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 1406

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th