ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

 

คุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน
สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ที่มา : http://www.studentloan.or.th/detail.php?ctid=332 (คลิก)

-----------------------------

 วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 575

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th