ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการเป่าแก้วสาขาวิชาเคมี

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบี้องต้น ครั้งที่ 29

หลักการและเหตุผล
       กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่จำเป็นและต้องทำควบคู่ไปกับกิจกรรมในหลักสูตรโดยทั้งสองกิจกรรมมีเป้า หมายเดียวกัน คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาเคมี ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้วยเหตุผลที่จะพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้นครั้งที่ 28 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกจากเนื้อหาวิชาที่เรียนในหลักสูตรแก่ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี


วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิคพื้นฐานในการเป่าแก้ว
       2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเป่าแก้วเป็นรูปต่างๆ เช่น กระเปาะ ดอกฝิ่น กุหลาบ เป็นต้น
       3. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องแก้วที่แตกชำรุดและประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องแก้วพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมี

เป้าหมาย
       นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 2  จำนวน 15 คน

ระยะเวลาดำเนินการ
       ระหว่างวันที่  25-28  มีนาคม  2557  เวลา  08.30-16.30 น.

สถานที่ดำเนินการ
       ห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว สาขาวิชาเคมี (หลังอาคาร 6)

วิทยากรฝึกอบรม
       1. ดร.อุปถัมภ์  โพธิกนิษฐ์
       2. นายอรรคเดช  ราชสินธุ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       1. นักศึกษาสามารถสาธิตการเป่าแก้วและเป็นวิทยากรในการเป่าแก้วเบื้องต้นได้
       2. นักศึกษาซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องแก้วที่แตกชำรุดและประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องแก้วพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมีได้
       3. นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมเป่าแก้วไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอิสระได้


รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
       
(คลิกดาวน์โหลด)    

ตารางการฝึกอบรม

       
(คลิกดาวน์โหลด) 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  ที่มีผลงานดีเด่น

        อันดับที่ 1  นายนสิทธากร  สายสะอาด
        อันดับที่ 2  นายนนธวัตน์  พ่อเสือ
        อันดับที่ 3  นายภูมิสิทธิ์  ชัยศิริ

คะแนนทดสอบความรู้ความเข้าใจ (20 คะแนน)

ลำดับ
ชื่อ-สกุล คะแนนที่ได้
(20 คะแนน)
คิดเป็นร้อยละ ผลการประเมิน
(ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60
1. น.ส.มนันยา  ไชยายงค์ 19 95.00 ผ่าน
2. น.ส.สุรีพร  เชื้อคําฮด 20 100.00 ผ่าน
3. น.ส.ปิยะวรรณ  ใจคง 19 95.00 ผ่าน
4. น.ส.ชดาภรณ์  พรหมพินิจ 19 95.00 ผ่าน
5. น.ส.วิลัยลักษณ์  ยะปัญญา 18 90.00 ผ่าน
6. นายนนธวัฒน์ พ่อเสือ 17 85.00 ผ่าน
7. นายภูมิสิทธิ์  ชัยศิริ 20 100.00 ผ่าน
8. น.ส.ปวีณา  การชาคำ 18 90.00 ผ่าน
9. นายนสิทธากร  สายสะอาด 19 95.00 ผ่าน
10. น.ส.ปิยะดา  เพิ่มพูล 18 90.00 ผ่าน
11. น.ส.ลดา  ใจช่วง 19 95.00 ผ่าน
12. น.ส.อภิญญา  ดวงศรี 19 95.00 ผ่าน
13. น.ส.จิตรลดา  ทองคำ 19 95.00 ผ่าน
14. น.ส.พนิดา  ชุมคำ 19 95.00 ผ่าน
15. นายยุทธพัฒน์  นาโสก 15 75.00 ผ่าน
เฉลี่ย
17.38 86.88  

 
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม (คลิก)


 

 วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 563

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th