ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาดูงานด้านเคมี (10-14 ก.พ. 2557)

โครงการศึกษาดูงานด้านเคมี
ระหว่างวันที่  10-14  กุมภาพันธ์  2557


          ด้วยสาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานด้านเคมี ระหว่างวันที่  10-14  กุมภาพันธ์  2557 เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านเคมีปิโตรเลียมและเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  จากหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม  เสริมสร้างแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพที่เรียน  และเปิดโอกาสให้บุคลากรสาขาวิชาเคมี ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการกับบุคลากรของหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
       นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 2 และ 3  และอาจารย์ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาเคมี จำนวน 44 คน

2. สถานที่ศึกษาดูงาน
       1. ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
       2. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย

3. กำหนดการ  <<ดาวน์โหลด>>     (28  มกราคม  2557) 

 
4. ดูภาพกิจกรรม (คลิก)


 วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 536

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th