ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสุขสันต์วันปีใหม่ 2557 (4 ม.ค. 2557)

  โครงการสุขสันต์วันปีใหม่  2557


วัตถุประัสงค์

      1. เพื่อจัดงานปีใหม่แก่นักศึกษาสาขาวิชาเคมี
      2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
      3. เพื่อสร้างความสามัคคีึในหมู่คณะของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
      4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมี รู้จักวางแผนงานและแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
      5. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมี เป็นคนดีและมีจิตสาธารณะ

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
     4  มกราคม  2557  เวลา  17.00-22.00 น.  ณ  ลานอัสนี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้เข้าร่วมโครงการ
    
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ. และ ค.บ.) คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเคมี ประมาณ 130 คน

กำหนดการ

17.00-18.00 น.
ลงทะเบียน
18.00-18.30 น.  
พิธีเปิด
  กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
  กล่าวเปิดงานโดย ผศ.ดร.พรกมล  สาฆ้อง  ประธานสาขาวิชาเคมี
18.30-19.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
19.00-19.30 น. 
ชมการแสดงของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
  จับสลากแลกของขวัญ รอบที่ 1
19.30-20.30 น.
ชมการแสดงของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2
  จับสลากแลกของขวัญ รอบที่ 2
20.30-22.00 น. ชมการแสดงของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3
  จับสลากแลกของขวัญ รอบที่ 3
22.00 น. พิธีปิดโดย ผศ.ดร.พรกมล  สาฆ้อง  ประธานสาขาวิชาเคมี

  
หมายเหตุ  เวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 
ดูภาพกิจกรรม (คลิก)วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 476

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th