ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 2556 ณ โรงเรียนปลาปากวิทยา อ.ปลาปาก จ.นครพนม

โครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น
ระหว่างวัที่  16-17  พฤศจิกายน  2556  ณ  โรงเรียนปลาปากวิทยา  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม
ชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น


          ด้วยชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น  ได้กำหนดจัดทำโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น  ระหว่างวันที่  16-17  พฤศจิกายน  2556    ณ   โรงเรียนปลาปากวิทยา  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 


ฐานกิจกรรม
         1. การไทเทรต
         2. โครมาโทกราฟี
         3. เซลล์ไฟฟ้าเคมี
         4. สมดุลเคมี
         5. การทำสบู่
         6. การใช้โปรแกรม Chem Draw
         7. สัญลักษณ์ทางเคมี
         8. นันทนาการ

กำหนดการ

    วันที่  16  พฤศจิกายน  2556
         เวลา  06.00 น.       ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
         เวลา  08.00 น.       เดินทางถึงโรงเรียนปลาปากวิทยา อ.ปลาปาก จ.นครพนม
         เวลา  08.30 น.       ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น
         เวลา  09.30 น.       เข้าฐานกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางเคมี
         เวลา  12.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน
         เวลา  13.00 น.       เข้าฐานกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางเคมี (ต่อ)
         เวลา  16.00 น.       ทำภารกิจส่วนตัวและพักผ่อนตามอัธยาศัย
         เวลา  17.00 น.       รับประทานอาหารเย็น
         เวลา  18.30 น.       กิจกรรมกลุ่มพี่น้องสัมพันธ์
         เวลา  21.30 น.       สวดมนต์ก่อนนอนและทำภาระกิจส่วนตัว
         เวลา  22.00 น.       เข้านอน

    วันที่  17  พฤศจิกายน  2556
         เวลา  05.50 น.       ตื่นนอน
         เวลา  06.00 น.       ออกกำลังกายตอนเช้า
         เวลา  07.00 น.       ทำภารกิจกส่วนตัวและพักผ่อนตามอัธยาศัย
         เวลา  08.00 น.       รับประทานอาหารเช้า
         เวลา  08.30 น.       กิจกรรมกลุ่มพี่น้องสัมพันธ์
         เวลา  09.00 น.       เข้าฐานกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางเคมี
         เวลา  12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน
         เวลา  13.00 น.       ประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น
         เวลา  14.00 น.       เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดูภาพกิจกรรม (คลิก) วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 678

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th