ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ครั้งที่ 3 (22 มิ.ย. 2556)

                          โครงการอบรมนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ครั้งที่ 3

หลักการและเหตุผล 
        สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  โดยในหลักสูตรได้มีรายวิชา 14023902 (นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น) ซึ่งเป็นวิชาที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษา ดังนั้นสาขาวิชาเคมีได้เห็นความสำคัญของในวิชานิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  
วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
        2. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักความ รู้เบื้องต้นในการพิสูจน์หลักฐาน การพิสูจน์บุคคลและเทคนิค วัตถุพยานและการตรวจสอบการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในงานนิติวิทยา ศาสตร์
        3. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพที่เรียน
เป้าหมาย
        นักศึกษาสาขาวิชาเคมี อย่างน้อย  30  คน
วิทยากร
        1. พ.ต.ท.ภารดร  พรหมพันธุ์  พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
        2. ร.ต.อ.หญิงอรรถพร  วงศ์จิรัฐิติ  
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
        3. ร.ต.อ.หญิงสุพรรษา  โพธิอุดม  
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
        4. ร.ต.อ.เศกสรรค์  ธรรมกุล  
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
ระยะเวลาดำเนินการ
       วันที่  22  มิุุถุนายน  2556
สถานที่ดำเนินการ
       ห้องประชุมใหญ่  ศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       1. นักศึกษานำความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
       2. นักศึกษาได้รู้จักความ รู้เบื้องต้นในการพิสูจน์หลักฐาน การพิสูจน์บุคคลและเทคนิค วัตถุพยานและการตรวจสอบการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในงานนิติวิทยา ศาสตร์
       3. นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพที่เรียน
กำหนดการ

08.00-8.45 น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. พิธีเปิด กล่าวรายงานการจัดทำโครงการ (ประธานสาขาวิชาเคมี)
ประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
09.00-10.30 น. กิจกรรมการอบรมภาคทฤษฎี (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์  และโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ)
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. กิจกรรมการอบรมภาคทฤษฎี (ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และตัวอย่างคดีงานด้านการพิสูจน์หลักฐานที่มีส่วนช่วยในการคลี่คลายคดี)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. กิจกรรมการอบรมภาคปฏิบัติ (สาธิตการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ)
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น. กิจกรรมการอบรมภาคปฏิบัติ (สาธิตการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ)
16.00 น. พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

  

ดูภาพกิจกรรม (คลิก)
วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 754

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th