ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเครื่องมือพื้นฐานทางเคมีแก่ครูมัธยม (12-14 มิ.ย. 2556)

 โครงการอบรมเครื่องมือพื้นฐานทางเคมีแก่ครูมัธยม

1. หลัการและเหตุผล
       ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง แต่ในการจัดเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ต้องใช้งบประมาณสูง  โดยเฉพาะวิชาปฏิบัติการ  ทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  หรือขนาดกลาง ต้องเรียนเฉพาะทฤษฏีเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และโรงเรียนมัธยมศึกษาบางแห่ง  มีอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์พร้อม แต่ครูผู้สอนยังขาดความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์  ทำให้การถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนได้ไม่เต็มศักยภาพ  ส่งผลให้นักเรียนไทยในปัจจุบัน สนใจการเรียนด้านวิทยาศาสตร์น้อยลง เพราะคิดว่าเรียนยาก  และผลตอบแทนในอนาคตไม่แตกต่างกันกับการเรียนสาขาวิชาอื่นๆ  ปัญหานี้ถ้าหากไม่ได้รับการแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างแน่นอน  ดังนั้น  การแก้ไขปัญหานี้  จะต้องแก้ไขที่ครูหรือผู้สอน  ให้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน
      สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหานี้  จึงได้จัดทำโครงการอบรมเครื่องมือพื้นฐานทางเคมีแก่ครูมัธยม  เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการสร้างและสอบเทียบเครื่องพีเอชมิเตอร์แก่ครูและศิษย์เก่าเคมีที่ประกอบอาชีพครู  ระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร และกาฬสินธุ์  หรือผู้สนใจ  โดยคาดหวังว่า  หลังจากการฝึกอบรมเสร็จ  ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

2. วัตถุประสงค์
        เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการสร้างและสอบเทียบเครื่องพีเอชมิเตอร์แก่ครูและศิษย์เก่าเคมีที่ประกอบอาชีพครู  ระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร และกาฬสินธุ์  หรือผู้สนใจ

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 
       1. ครูและศิษย์เก่าเคมีที่ประกอบอาชีพครูหรือผู้สนใจ  ที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างและสอบเทียบเครื่องพีเอชมิเตอร์ได้
        2. ครูและศิษย์เก่าเคมีที่ประกอบอาชีพครูหรือผู้สนใจ  ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์หรือพัฒนาตนเองได้

4.สถานที่ในการอบรม
       ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

5. ระยะเวลาการอบรม
       ระหว่างวันที่  12-14  มิถุนายน  2556

6. วิทยากรการอบรม
       นายสุเทพ  คลองเหนือ  ตำแหน่ง ช่างเทคนิค  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

7. การลงทะเ้บียน (รับจำนวนจำกัด  ส่งใบสมัครก่อน ได้สิทธิก่อน)
       การลงทะเบียน (รับ จำนวน 20 คน) โดยเลือกส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ภายใน 10 มิถุนายน 2556) ดังนี้
            1. ส่งทางไปรษณีย์  ถึง ประธานสาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  680 หมู่ 11  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
            2. ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการทางโทรสาร หมายเลข 0-4297-0029
            3. ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการทางอีเมล์ : arckadech@gmail.com
       ค่าลงทะเบียน  คนละ 300 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ/วัน และค่าอาหารว่าง 2 มื้อ/วัน) โดยชำระค่าลงทะเบียนในวันที่  12  มิถุนายน  2556

8. กำหนดการ 
(ดาวน์โหลด ; [Word] , [PDF] )
9. ใบสมัคร
(ดาวน์โหลด ; [Word] , [PDF] )
10. เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
(ดาวน์โหลด)
11. แผนที่
(ดาวน์โหลด)
12. ติดต่อที่พัก (คลิก)

13. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ (คลิก)
14. ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม (คลิก)
วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 1021

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th