ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบี้องต้น ครั้งที่ 28 (รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-21 มี.ค. 2556 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-28 มี.ค. 2556)

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบี้องต้น ครั้งที่ 28

หลักการและเหตุผล
       กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่จำเป็นและต้องทำควบคู่ไปกับกิจกรรมในหลักสูตรโดยทั้งสองกิจกรรมมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาเคมี ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้วยเหตุผลที่จะพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้นครั้งที่ 28 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกจากเนื้อหาวิชาที่เรียนในหลักสูตรแก่ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี


วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิคพื้นฐานในการเป่าแก้ว
       2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเป่าแก้วเป็นรูปต่างๆ เช่น กระเปาะ ดอกฝิ่น กุหลาบ เป็นต้น
       3. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องแก้วที่แตกชำรุดและประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องแก้วพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมี

เป้าหมาย
       1. นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 2  จำนวน  21 คน
       2. นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (ค.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 2  จำนวน  47 คน

ระยะเวลาดำเนินการ
       รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่  18-21  มีนาคม  2556  เวลา  08.30-16.30 น.
       รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่  25-28  มีนาคม  2556  เวลา  08.30-16.30 น.

สถานที่ดำเนินการ
       ห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว สาขาวิชาเคมี (หลังอาคาร 6)

วิทยากรฝึกอบรม
       1. ดร.อุปถัมภ์  โพธิกนิษฐ์
       2. นายอรรคเดช  ราชสินธุ์
       3. นายเจษฎา  อัตติยะ (ผู้ช่วยวิทยากร)
       4. นายนัฐพล  อังคะณา (ผู้ช่วยวิทยากร)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       1. นักศึกษาสามารถสาธิตและเป็นวิทยากรในการเป่าแก้วเบื้องต้นได้
       2. นักศึกษาซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องแก้วที่แตกชำรุดและประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องแก้วพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมีได้
       3. นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมเป่าแก้วไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอิสระได้


รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 28  

        รุ่นที่ 1 (18-21 มีนาคม 2556)      รุ่นที่ 2 (25-28 มีนาคม 2556)  

ดูภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1
ดูภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2 วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 1157

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th