ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (29 ม.ค. 2556)


กำหนดการ

การอบรม  เรื่อง  ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาเคมี

วันที่  29  มกราคม  2556

 ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9

 

เวลา  08.00-08.30  น.       ลงทะเบียน

เวลา  08.30-09.00  น.       พิธีเปิด

                                  ประธานสาขาวิชาเคมีกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากร

เวลา  09.00-10.30 น.        บรรยายเรื่อง ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

                                  โดย คุณสมมาศ เลิศลักษณ์อรรยา

เวลา  10.30-10.40.        รับประทานอาหารว่าง

เวลา  10.40-12.00 น.        บรรยายเรื่อง ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (ต่อ)

                                  โดย คุณสมมาศ เลิศลักษณ์อรรยา

เวลา  12.00-13.00.        รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00-14.30 .        บรรยายเรื่อง ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

                                  โดย คุณสมมาศ เลิศลักษณ์อรรยา

เวลา  14.30-14.40.        รับประทานอาหารว่าง

เวลา  14.40-16.00 .        บรรยายเรื่อง ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (ต่อ)

                                  โดย คุณสมมาศ เลิศลักษณ์อรรยา

เวลา  16.00 .                พิธีปิด

 

 
 วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 611

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th