ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาเคมี (24 ส.ค. 2555)

                                      โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาเคมี  

วัน เวลา
     
24 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00–16.00 น. 
สถานที่
      ห้องประชุมใหญ่  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9
)
วิทยากร
     
รศ.ดร.สุธาทิพย์  ศิริไพศาลพิพัฒน์
ผู้เข้าร่วมโครงการ  (83 คน)
      1. นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี))  ชั้นปีที่ 1  จำนวน  17  คน
      2. นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี))  ชั้นปีที่ 2  จำนวน  21  คน
      3. นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี))  ชั้นปีที่ 3  ห้อง 1  จำนวน  22  คน  และห้อง 2 จำนวน  23  คน
กำหนดการ
      ดูรายละเอียดวันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 747

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th