ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี (16-17 มิ.ย. 2555)

โครงการอบรมนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี


ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
   
  นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

วิทยากร
     1.
พ.ต.ต.ภราดร  พรหมพันธ์  พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
     2. ร.ต.อ.หญิงสุพรรษา  โพธิอุดม  พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
     3. ร.ต.อ.เศกสรรค์  ธรรมกุล  พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร

ตารางการฝึกอบรม

  16  มิถุนายน  2555
     ภาคเช้า  09.00-12.00 น.
           - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์  (พ.ต.ต.ภราดร  พรหมพันธ์)
           - การตรวจสถานที่เกิดเหตุ  (ร.ต.อ.หญิงสุพรรษา  โพธิอุดม)
           - ตัวอย่างคดีที่งานด้านการพิสูจน์หลักฐานมีส่วนช่วยในการคลี่คลายคดี  (ร.ต.อ.เศกสรรค์  ธรรมกุล)
           - สาธิตการใช้อุปกรณ์  เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ  (คณะวิทยากรจากพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร)
     ภาคบ่าย  13.00-16.00 น.
           การฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

  17  มิถุนายน  2555
     ภาคเช้า  09.00-12.00 น.
       ความรู้เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
           - การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
           - การตรวจเอกสาร     
           - การตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
             วิทยากร  พ.ต.ต.ภราดร  พรหมพันธ์

           - การตรวจทางเคมี ฟิสิกส์
           - การตรวจยาเสพติด    
           - การตรวจทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ
             วิทยากร  ร.ต.อ.หญิงสุพรรษา  โพธิอุดม

           - การตรวจลายนิ้วมือแฝง
           - การตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
           - เครื่องจับเท็จ
             วิทยากร  ร.ต.อ.เศกสรรค์  ธรรมกุล

      ภาคบ่าย  13.00-16.00 น.
           การฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุวันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 824

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th