ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 10)

                                                                                กำหนดการ
                                               โครงการแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 10)  
                                       ณ  ห้องประชุมดุสิตา  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ

 
วันที่  30 มีนาคม  2555
    18.30-19.00 น.         ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
    19.00-19.30 น.         พิธีบายศรีสู่ขวัญ
    19.30-20.00 น.         ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 กล่าวความรู้สึก
    20.00-20.30 น.         การแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1
    20.30-22.00 น.         รับประทานอาหารเย็นและร่วมสังสรรค์ตามอัธยาศัย
    22.00 น.                  ประัธานในพิธีกล่าวปิดงานวันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา :
อ่าน : 669

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th