ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบี้องต้น ครั้งที่ 27 (19-22 มี.ค. 2555 ;รุ่นที่ 1 และ 26-29 มี.ค. 2555 ; รุ่นที่ 2 )

                                             โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบี้องต้น ครั้งที่ 27

หลักการและเหตุผล
       กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่จำเป็นและต้องทำควบคู่ไปกับกิจกรรมในหลักสูตรโดยทั้งสองกิจกรรมมีเป้า หมายเดียวกัน คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาเคมี ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้วยเหตุผลที่จะพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้นครั้งที่ 27 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกจากเนื้อหาวิชาที่เรียนในหลักสูตรแก่ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี


วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิคพื้นฐานในการเป่าแก้ว
       2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเป่าแก้วเป็นรูปต่างๆ เช่น กระเปาะ ดอกฝิ่น กุหลาบ เป็นต้น
       3. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องแก้วที่แตกชำรุดและประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องแก้วพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมี

เป้าหมาย
       นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2  ทุกคน

ระยะเวลาดำเนินการ
       รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่  19-22  มีนาคม  2555  เวลา  08.30-16.30 น.
       รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่  26-29  มีนาคม  2555  เวลา  08.30-16.30 น.

สถานที่ดำเนินการ
       ห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว สาขาวิชาเคมี

วิทยากรฝึกอบรม
       1. ดร.อุปถัมภ์  โพธิกนิษฐ์
       2. นายอรรคเดช  ราชสินธุ์
       3. นายนิรุตต์  รังศรี (ผู้ช่วยวิทยากร)
       4. นายศิริพงษ์  สุวรรณไตร (ผู้ช่วยวิทยากร)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       1. นักศึกษาสาธิตและเป็นวิทยากรในการเป่าแก้วเบื้องต้นได้
       2. นักศึกษาซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องแก้วที่แตกชำรุดและประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องแก้วพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมีได้
       3. นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมเป่าแก้วไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอิสระได้


รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 27   
       รุ่นที่ 1                                                                            รุ่นที่ 2
            1. 53102101205  น.ส.จิราพร  พ่อเกตุ                                   1. 53102101101  น.ส.วิภาพร  พลวงศ์ษา
            2. 53102101206  น.ส.เอื้องฟ้า อุสาพรหม                              2. 53102101102  น.ส.อนุสรา  จันทรังศรี
           
3. 53102101128  น.ส.จินตรา  เทพเมืองคุณ*                         3. 53102101103  น.ส.วิลาวรรณ์  ไตรรัตน์
            4. 53102101208  น.ส.ปิยารัตน์  ดาบลาอำ                             4. 53102101104  น.ส.จันจิรา  คำวัน
            5. 53102101209  น.ส.สาธิญา  ข่วงทิพย์                                5. 53102101105  น.ส.บุษบา  สิมสะกะ
            6. 53102101211  น.ส.ปวีณา  คำเกษ                                    6. 53102101109  น.ส.สุพัตรา  จันบัวลา
            7. 53102101212  น.ส.รสสุคนธ์  ผาสุข                                  7. 53102101110  น.ส.กมล  นุชิต
            8. 53102101213  น.ส.นุชรินทร์ อุทธิยา                                 8. 53102101112  นายวิทวัส  เยื่อใย
            9. 53102101214  น.ส.ธิดารัตน์  นารถชมสา                           9. 53102101113  น.ส.พฤกษาทิพย์  ศรีสร้อย
            10. 53102101216  น.ส.งามนิตย์  โสกประภาศ                       10. 53102101114  น.ส.สุพรรณี  ผิวขำ
            11. 53102101217  น.ส.สุภาธินีย์  รังหอม                             
11. 53102101219  นายเจษฎา  อัตติยะ*
            12. 53102101218  น.ส.ระพีพร  ธงยศ                                  12. 53102101116  นายศิริชัย  ทัศนพงค์
           
13. 53102101115  น.ส.นิตยา  คำสงค์ *                               13. 53102101118  น.ส.คัทธรียา  พันธุ์เทียม
            14. 53102101220  น.ส.รัศมี  พรมเทา                                   14. 53102101119  น.ส.เมธินี  แมวจา
            15. 53102101221  น.ส.นฤมล  สีพั่ว                                     15. 53102101120  น.ส.ปิ่นแก้ว  อัครศรี
            16. 53102101222  น.ส.หทัยทิพย์  บัวทองดา                         16. 53202101122  น.ส.สาลินี  ชาลี
            17. 53102101223  น.ส.สุภรัตน์  กุลมินท์                               17. 53102101125  น.ส.วิรัชดา  สิมพร
            18. 53102101224  นายวุฒินัน  ภาวงค์                                  18. 53102101126  นายเอก  สาบก
            19. 53102101225  น.ส.นุชจรินทร์  เหลาแหลม                       19. 53102101127  น.ส.อินทิรา  ต่อนสุรา    
            20. 53102101226  นายพิทักษ์  พิมพการ                              
20. 53102101207  น.ส.ชัญธิชากาญจน์  เชื้อตาเคน*
            21. 53102101228  นายนัฐพล  อังคะณา                                21. 53102101129  น.ส.วิภา  กุละนาม
            22. 53102101229  น.ส.พัชรีภรณ์  นาพันธ์                             22. 53102101130  น.ส.มินตรา  ทิมเสน
            23. 53102101230  นายพิเชษฐ  กลมขุนทด                           23. 53102101131  นายชาญณรงค์  ทาปื้อ
               
ตารางการฝึกอบรม รุ่นที่ 1                                           24. 53102101133  นายปรี
         
      
ตารางการฝึกอบรม รุ่นที่ 2                                           25. 53102101228  นายนัฐพล  อังคะวันที่ : 19 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1021

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th