ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการถ่ายทอดประสบการณ์พี่สู่น้อง (6-10 เม.ย. 2554)

                                  โครงการถ่ายทอดประสบการณ์พี่สู่น้อง


หลักการและเหตุผล
      กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์พี่สู่น้อง เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บัณฑิตสาขาวิชาเคมี  ที่มาซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของทุกปี  ได้มีโอกาสกลับมาเล่าถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานที่ได้รับหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว  เพื่อให้นักศึกษารุ่นน้องและคณาจารย์สาขาวิชาเคมี  ได้รับฟังประสบการณ์ต่างๆ  ของบัณฑิตสาขาวิชาเคมี  เป็นแนวทางสำหรับรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดผลดีในด้านการเรียนและการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและเป็นการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชาเคมี

วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้บัณฑิตสาขาวิชาเคมีได้เล่าถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมีรุ่นน้องและคณาจารย์สาขาวิชาเคมีได้รับฟัง
       2. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมีรุ่นน้องได้แสดงความยินดีกับรุ่นพี่บัณฑิตที่จะเข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน  2554 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 18 เมษายน  2554
       3. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมีได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากรุ่นพี่บัณฑิตสาขาวิชาเคมี
        4. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมีรุ่นพี่และรุ่นน้องได้ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
       5. เพื่อติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชาเคมี

สถานที่ดำเนินการ
       บริเวณลานอัสนีข้างอาคาร 7

เป้าหมาย
       นักศึกษาและบัณฑิตสาขาวิชาเคมีเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
       1. นักศึกษาสาขาวิชาเคมีทุกคนและทุกชั้นปีร่วมกันตกแต่งซุ้ม  ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2554
       2. ดำเนินโครงการถ่ายทอดประสบการณ์พี่สู่น้อง  วันที่ 8 เมษายน 2554
       3. ถ่ายรูปหมู่บัณฑิตสาขาวิชาเคมี  วันที่ 10 เมษายน 2554
       4. สรุปและประเมินผลโครงการ  ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2554

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       1. สาขาวิชาเคมี ได้ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตและได้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
       2. นักศึกษาสาขาวิชาเคมีมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพที่เรียนและมีคุณลักษะที่เหมาะสม
       3. นักศึกษาสาขาวิชาเคมี เป็นคนดีและมีจิตสาธารณะ
       4. นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คิดเป็น ทำเป็น และแก้ไขปัญหาเป็น

การประเมินผลโครงการ
       1. การเข้าร่วมโครงการของบัณฑิตและนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
       2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

กำหนดการ
วันที่ 6-7 เมษายน 2554
       08.30-17.00 น.    ตกแต่งซุ้มและจัดเตรียมสถานที่
วันที่ 8 เมษายน 2554
       15.30-18.00 น.    นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (ชั้นปีที่ 1-3) และบัณฑิต (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 8)
ทุกคน
                         พร้อมกันที่ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 7
       18.00-18.15 น.    ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับบัณฑิตสาขาวิชาเคมีและกล่าวเปิดงาน
       18.15-18.45 น.    พิธีบายศรีสู่ขวัญรุ่นพี่บันฑิตสาขาวิชาเคมี
       18.45-21.30 น.    รับประทานอาหารเย็น (เนื้อย่างเกาหลี) และรับฟังการเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ จากรุ่นพี่บัณฑิตสาขาวิชาเคมี
       21.30-21.45 น.    มอบของที่ระลึกแก่บัณฑิตสาขาวิชาเคมี
       21.45-22.00 น.    ประธานในพิธีกล่าวปิดงาน
วันที่ 10 เมษายน 2554
       06.00 น.          ถ่ายรูปหมู่บัณฑิตสาขาวิชาเคมี ณ บริเวณหน้าอาคาร 9 (บัณฑิตเคมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาเคมีทุกคน)


หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดูภาพกิจกรรม

       
 


วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา : สาขาวิชาเคมี
อ่าน : 1377

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th