ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครงาน (25 มี.ค. 2554)

                                โครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครงาน


หลักการและเหตุผล
        ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา คือ คุณภาพบัณฑิต การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพบัณฑิตควบคู่ไปกับกิจกรรมในหลักสูตร สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เห็นความสำคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตร จึงได้จัดทำโครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครงาน แก่นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากที่เรียนในหลักสูตรและเตรียมความพร้อมก่อนการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการกรอกใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ
       2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะวิธีการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
       3. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกไปสมัครงานประกอบอาชีพ

เป้าหมาย
      1. นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4  จำนวน  12  คน
      2. นักศึกษาสาชาวิชาเคมีหลังสำเร็จการศึกษาสามารถกรอกใบสมัครและสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษได้

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
      25  มีนาคม  2554  เวลา  08.30-16.30 น.

สถานที่ในการฝึกอบรม
      ห้องสมุดสาขาวิชาเคมี (9322) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3

วิทยากรการฝึกอบรม
      ดร.ธงจุฑา  สุวรรณประเสริฐ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่องที่ฝึกอบรม
      1. วิธีการกรอกใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ
      2. วิธีการสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      1. นักศึกษาสาขาวิชาเคมี หลังสำเร็จการศึกษาสามารถกรอกใบสมัครงานและสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษได้
      2.
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้งานทำที่ดี มีรายได้เหมาะสมและตรงกับสาขาวิชาที่เรียน

กำหนดการฝึกอบรม
    08.30-09.00 น.     ลงทะเบียนการฝึกอบรม
    09.00-12.00 น.     การกรอกใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ
    12.00-13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
    13.00-16.30 น.     การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
     1. นายยุทธนา  คะสุดใจ            7. นางสาวจินตรา  ค่าแพง
     2. นางสาววิสาขา  นาโควงค์         8. นางสาวพรพรรณ  สุวรรณมาโจ
     3. นางสาวพัชราภรณ์  วิชาสาร       9. นางสาวจารุณี  ดวงจำปา
     4. นายวิรัช  สุขสร้อย              10. นางสาวรุ่งฤดี  น้อยเภา
     5. นางสาวพรพรรณ  มีเหมือน       11. นายสันติ  ผิงผ่อง
     6. นางสาวดวงฤทัย  ทองออน        12. นางสาวนวลจันทร์  แสนคำ

ดูภาพกิจกรรมการฝึกอบรม


<วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา : สาขาวิชาเคมี
อ่าน : 1417

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th