ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบี้องต้น ครั้งที่ 26 (21-24 มี.ค. 2554 ;รุ่นที่ 1 และ 28-31 มี.ค. 2554 ; รุ่นที่ 2 )

                                             โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบี้องต้น ครั้งที่ 26

หลักการและเหตุผล
       กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่จำเป็นและต้องทำควบคู่ไปกับกิจกรรมในหลักสูตรโดยทั้งสองกิจกรรมมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาเคมี ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้วยเหตุผลที่จะพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้นครั้งที่ 26 ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกจากเนื้อหาวิชาที่เรียนในหลักสูตรแก่นักศึกษาสาขาวิชาเคมี
วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิคพื้นฐานในการเป่าแก้ว
       2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเป่าแก้วเป็นรูปต่างๆ เช่น กระเปาะ ดอกฝิ่น กุหลาบ เป็นต้น
       3. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องแก้วที่แตกชำรุดและประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องแก้วพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมี

เป้าหมาย
       นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 อย่างน้อย 35 คน
ระยะเวลาดำเนินการ
       รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่  21-24  มีนาคม  2554  เวลา  08.30-16.30 น.
       รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่  28-31  มีนาคม  2554  เวลา  08.30-16.30 น.
สถานที่ดำเนินการ
       ห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว สาขาวิชาเคมี
วิทยากรฝึกอบรม
       1. ดร.อุปถัมภ์  โพธิกนิษฐ์
       2. นายอรรคเดช  ราชสินธุ์
       3. นายยุทธนา  วงค์วัฒนกุล
       4. นายนิรุตต์  รังศรี (ผู้ช่วยวิทยากร)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       1. นักศึกษาสาธิตและเป็นวิทยากรในการเป่าแก้วเบื้องต้นได้
       2. นักศึกษาซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องแก้วที่แตกชำรุดและประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องแก้วพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมีได้
       3. นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมเป่าแก้วไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอิสระได้

รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 26  (ล่าสุด)
       รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่  21-24  มีนาคม  2554                รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่  28-31  มีนาคม  2554
            1. นางสาวสาลินี  ศิริฟอง                                              1. นางสาวสาธินี  เลื่อนดี
            2. นางสาวศรีสุดา  สมรฤทธิ์                                           2. นางสาวศรันยา  ราชัย
            3. นางสาวรินภา  จันทุลาง                                             3. นางสาวอรพิน  แก้วมณี
            4. นางสาวสุชีรา  พรมจำปา                                            4. นางสาวลลิตา   บุตรโคษา
            5. นางสาวน้ำผึ้ง  ปลื้มใจ                                               5. นายเรวัฒน์  หัสดี
            6. นางสาวเบญจวรรณ  เหง้าบุตร                                     6. นางสาวสถาริน  แสงบัว
            7. นางสาวมลวิภา  มูลพรม                                            7. นางสาวนภาวรรณ  รอดสุวรรณ
            8. นางสาวปิยะดา  สุวรรณ์                                             8. นางสาวจีรติ  พรหมพิภักดิ์
            9. นางสาววรรณวิสา  สีแก้ว                                           9.
นายอธิวัฒน์  ชาติห้าวหาญ
            10. นางสาวเพียงพลอย  ศรีแนน                                    10. นายศราวุธ  หาศิริ
            11.
นางสาวพนิดา  อินธิแสง                                         11. นางสาวสุธาทิพย์  บุญเสก
            12.
นางสาวผกามาศ  คำนวล                                        12. นางสาวกัญญารัตน์  สื่อสาร
            13.
นายธีรพล  นนท์สะเกษ                                          13. นายศิริพงษ์  สุวรรณไตร
            14. 
นางสาวเดือนฉาย  ประไสเสริฐ                                 14. นางสาวเนตรชนก  สาราช
            15.
นางสาวประกายเพชร  สุธรรม                                  15. นางสาวพิมพ์ชนก  ทองศิริ
            16.
นางสาวพรพิมล  อุปทุม                                          16. นางสาวศันสนีย์  ลุนลา
            17. นางสาวสุมาลี  ศิริเลี้ยง                                           17. นางสาวสุธีรา  อนานันท์
            18.
นางสาวพจนี  บุญตาหล้า                                         18. นายลิขสิทธิ์  วงค์ไชยสิทธิ์
            19.
นางสาวพจมาน  คำชมภู                                          19. นางสาวเกศรา  ศรีมุกดา
            20.
นางสาวจิราภรณ์  ติงคันนา                                       20. นางสาววิริยา  คำศรี
           ตารางการฝึกอบรมฯ  รุ่นที่ 1                                      ตารางการฝึกอบรมฯ  รุ่นที่ 2     
           ดูภาพกิจกรรมฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1             
          

 วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา : สาขาวิชาเคมี
อ่าน : 1644

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th