ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นแก่นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (15-16 มี.ค. 2554)

                                              โครงการอบรมนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นแก่นักศึกษาสาขาวิชาเคมี


หลักการและเหตุผล
        สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  โดยในหลักสูตรได้มีรายวิชา 14023902 (นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น) ซึ่งเป็นวิชาที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษา ดังนั้นสาขาวิชาเคมีได้เห็นความสำคัญของในวิชานิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

วัตถุประสงค์
        1. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
        2. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักความ รู้เบื้องต้นในการพิสูจน์หลักฐาน การพิสูจน์บุคคลและเทคนิค วัตถุพยานและการตรวจสอบการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในงานนิติวิทยา ศาสตร์
        3. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพที่เรียน

เป้าหมาย
        นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  อย่างน้อย  50  คน

ระยะเวลาดำเนินการ
       ระหว่างวันที่  15-16  มีนาคม  2554 

สถานที่ดำเนินการ
       ห้องประชุมใหญ่  ศูนย์วิทยาศาสตร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       1. นักศึกษานำความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
       2. นักศึกษาได้รู้จักความ รู้เบื้องต้นในการพิสูจน์หลักฐาน การพิสูจน์บุคคลและเทคนิค วัตถุพยานและการตรวจสอบการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในงานนิติวิทยา ศาสตร์
       3. นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพที่เรียน

ดูภาพกิจกรรมวันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา : สาขาวิชาเคมี
อ่าน : 1087

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th