ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาดูงานด้านเคมี (10-12 มี.ค. 2554)

                                                                        โครงการศึกษาดูงานด้านเคมี

หลักการและเหตุผล
       การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คือ จุดมุ่งหมายสำคัญของหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพบัณฑิตควบคู่ไปกับกิจกรรมในหลักสูตร ด้วยการเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาเคมี

วัตถุประสงค์
        1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้  และประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์จริงในกระบวนการทำงานทั้งหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการเอกชน
        2. เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพที่เรียน
        3. เพื่อรู้แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแหล่งทำงาน  ทั้งหน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการเอกชน

เป้าหมาย
       นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  อย่างน้อย  35  คน

สถานที่ศึกษาดูงาน
       1. บริษัททีพีไอโพลีน  จำกัด (มหาชน) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
       2. บริษัทน้ำตาลมิตรผล  จำกัด 109 หมู่ 10 ถนนชลประทานสายกระเสียว-สามชุก  ตำบลหนองมะค่าโมง  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี

กำหนดการ (ล่าสุด)
  วันที่  10  มีนาคม  2554
     00.09 น.                      ออกเดินทางโดยรถบัสจากหน้าอาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(ล้อหมุน)
     09.00 น.                      ศึกษาดูงานที่ บริษัททีพีไอโพลีน  จำกัด (มหาชน) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
     11.00 น.                      ออกเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี (แวะรับประทานอาหารกลางวันตามระยะทางที่เหมาะสม)
     17.00 น.                      ถึงจังหวัดกาญจนบุรี และรับประทานอาหารเย็น
     18.30 น.        
             ถึงที่พัก  ณ  ไมด้ารีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัย   

วันที่  11  มีนาคม  2554
     07.00 น.                      รับประทานอาหารเช้า  ณ  ไมด้ารีสอร์ท
     08.30 น.                      ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน  ณ  โรงถ่ายภาพยนตร์  เรื่อง  ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
                                       กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์  ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี
     11.00 น.                     
ซื้อของฝาก
     12.00 น.                      รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
     13.00 น.                      เที่ยวชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว
     14.00 น.                      เดินทางกลับที่พัก
     15.30 น.                      ร่วมกิจกรรมล่องแพเปียก
     18.00 น.                      รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เคมี

วันที่  12  มีนาคม  2554
     07.00 น.                      รับประทานอาหารเช้า  ณ  ไมด้ารีสอร์ท
     08.00 น.                      ออกเดินทางจากไมด้า  รีสอร์ท (เก็บกระเป๋า) ไปบริษัทน้ำตาลมิตรผล  จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี
     10.30 น.                      เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัทน้ำตาลมิตรผล  จำกัด
                                       109 หมู่ 10 ถนนชลประทานสายกระเสียว-สามชุก  ตำบลหนองมะค่าโมง
                                       อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี
     12.00 น.                      รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ที่จังหวัดสุึพรรณบุรี
     13.00 น.                      เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     22.00 น.                      ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยสวัสดิภาพ

การแต่งกายในการเข้าศึกษาดูงาน  ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโรงงานผู้ให้เยี่ยมชม 

     ข้อกำหนดสำหรับลูกค้าและผู้เข้าเยี่ยมชม  บริษัทน้ำตาลมิตรผล  จำกัด
          1. สวมหมวกนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ตลอดเวลาที่เข้าเยี่ยมชม
          2. ใส่กางเกงขายาวและสวมรองเท้าหุ้มส้นเตี้ย ห้ามสวมรองเท้าแตะ
          3. ห้ามถ่ายภาพ
          4. เดินชมตามเส้นทางที่กำหนดไว้เท่านั้น
          5. ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องประดับ เช่น นาฬิกา สร้อยข้อมือ แหวน ต่างหู เข้าชมบริเวณผลิต  ยกเว้น  กรณีที่ไม่สามารถถอดเก็บได้ ให้บันทึกลงในแบบฟอร์มของโรงงานฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งของตกหล่นปะปนไปกับผลิตภัณฑ์
          6. โรงงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าเยี่ยมชมที่เจ็บป่วยด้วยโรคท้องเสีย ไข้หวัด เข้าชมบริเวณผลิต
          7. ไม่ไอ/จาม ลงบนผลิตภัณฑ์
          8. ไม่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์
          9.ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าชม เข้าห้องบรรจุ  ยกเว้น กรณีที่ได้รับอนุญาต โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานห้องบรรจุ

สัมภาระหรือสิ่งของ                            
     ควรนำไปเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น สำหรับบุคคลใดที่มีโรคประจำตัว ควรแจ้งอาจารย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนเดินทางและนำยาไปด้วย                                                 

วัน เวลา และสถานที่ขึ้นรถ                 
     คืนวันที่  9 มีนาคม  2554 เวลา  23.00น.  ณ  บริเวณหน้า อาคาร 9 (ศูนย์วิทยาศาสตร์) โปรดตรงต่อเวลาที่นัดนี้ อย่างเคร่งครัด เพราะจะต้องมาเตรียมการก่อนเดินทางหลายอย่าง  ถ้าไม่มาตามเวลาที่นัดนี้  จะทำให้การออกเดินทางล่าช้า และส่งผลกระทบต่อการเข้าศึกษาดูงานในภาคเช้า ของวันที่  10  มีนาคม  2554  เวลา  09.00 น.

ดูภาพกิจกรรม


 วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา : สาขาวิชาเคมี
อ่าน : 1509

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th