ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 9) / 6 มี.ค. 2554

                                         โครงการแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 9)
 

หลักการและเหตุผล
        บุคคลที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต  จะต้องมีการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญา ควบคู่ไปกับทักษะด้านวิชาการ  เพื่อให้มนุษย์สามารถใช้ความรู้ที่เป็นศาสตร์อย่างมีศิลปะในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  เนื่องจากในปีการศึกษา  2553 นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 4  (วท.บ. (เคมี)  รุ่นที่ 9)  จำนวน 12 คน  จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้  ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3  จึงกำหนดจัดทำโครงการแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตขึ้น  เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและสร้างขวัญกำลังใจที่ดีกับนักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา 

วัตถุประสงค์
       1. เพื่อแสดงความยินดีและสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่นักศึกษาสาขาวิชาเคมีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา 
        2. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะเสร็จการศึกษา ได้รับฟังโอวาทจากคณาจารย์สาขาวิชาเคมี
        3. เพื่อแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
        4. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมี รู้จักวางแผนงานและแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

เป้าหมาย
      
นักศึกษาสาขาวิชาเคมีเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างน้อยร้อยละ 80

ระยะเวลาดำเนินการ
        6  มีนาคม  2554

สถานที่ดำเนินการ
      
ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 7  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       1. นักศึกษาสาขาวิชาเคมี รู้แนวทางในการดำเนินชีวิตหลังเสร็จการศึกษา
       2. นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คิดเป็น ทำเป็น และแก้ไขปัญหาเป็น
       3. นักศึกษาสาขาวิชาเคมี บุคลิกภาพที่เหมาะสม
       4. นักศึกษาสาขาวิชาเคมี เป็นคนดี และมีจิตสาธารณะ
กำหนดการ
        08.30-09.30น.       นักศึกษาสาขาวิชาเคมีพร้อมกันที่ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 7
        09
.30-09.45น.       แบ่งทีมแข่งขันกีฬา (วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ฟุตซอลและแชร์บอล)
        09.45น-11.30น.     แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่เคมี
        11.30น-12.30น.     รับประทานอาหารกลางวัน
        12.30-13.00น.       นักศึกษาสาขาวิชาเคมีรวมกันที่สนามกีฬาหลังอาคาร 7
        13.30-16.00น.       แข่งขันกีฬา ( ต่อ )
        16.00-17.00น.       นักศึกษากลับไปอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว
        17.00-18.00น.       นักศึกษาพร้อมกันที่ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 7
        18.00-18.15น.       ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
        18.15-18.30น.       พิธีบายศรีสู่ขวัญรุ่นพี่
        18.30-19.00น.       คณาจารย์สาขาวิชาเคมีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา    
        19
.00-21.45น.       ร่วมรับประทานอาหารเย็นและชมการแสดงของนักศึกษาทุกชั้นปี
        21.45-22.00น.       ประธานในพิธีกล่าวปิดงาน
        หมายเหตุ  เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายชื่อนักกีฬา สีแดง
รายชื่อนักกีฬา สีชมพู
รายชื่อนักกีฬา สีส้ม

รายชื่อนักกีฬา สีฟ้า

ภาพกิจกรรม

วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา : สาขาวิชาเคมี
อ่าน : 1286

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th