ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสุขสันต์วันปีใหม่ (8 ม.ค. 2554)

                                                               โครงการสุขสันต์วันปีใหม่


วัตถุประัสงค์

      1. เพื่อจัดงานปีใหม่แก่นักศึกษาสาขาวิชาเคมี
      2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
      3. เพื่อสร้างความสามัคคีึในหมู่คณะของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
      4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมี รู้จักวางแผนงานและแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
      5. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมี เป็นคนดีและมีจิตสาธารณะ

วันเวลาดำเนินการ
     8  มกราคม  2554  เวลา  14.00-22.00 น.

สถานที่ดำเนินการ
     ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 7

ผู้เข้าร่วมโครงการ
    
นักศึกษาสาขาวิชาเคมีทุกคน  คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเคมี

กำหนดการ
     วันที่  8  มกราคม  2554
         14.00-14.30 น.             ลงทะเบียน
         14.30-17.00 น.             กิจกรรม Walk Rally
         17.30-18.00 น.             พิธีเปิดงานสุขสันต์วันปีใหม่ / มอบรางวัล
Walk Rally
         18.00-18.30 น.             การแสดงของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1
         18.30-19.00 น.             รับประทานอาหารร่วมกัน
         19.00-19.30 น.             จับฉลากของขวัญ
         19.30-21.45 น.             กิจกรรมนันทนาการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
         21.45-22.00 น.             พิธีปิดงานสุขสันต์วันปีใหม่

หมายเหตุ    1) ผู้เข้าร่วมงานต้องนำของขวัญมาร่วมจับฉลาก มูลค่าไม่ต่ำกว่า 100 บาท
                  2) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ภาพกิจกรรม วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา : สาขาวิชาเคมี
อ่าน : 1409

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th