ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการถ่ายทอดประสบการณ์พี่สู่น้อง (20 พ.ย. 2553) และบรรยากาศงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

                                                          โครงการถ่ายทอดประสบการณ์พี่สู่น้อง


วัตถุประัสงค์

      1. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมีรุ่นน้องได้แสดงความยินดีกับรุ่นพี่บัณฑิตและรับฟังการเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ของบัณฑิตสาขาวิชาเคมี
      2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมีรุ่นพี่และรุ่นน้องได้ทำงานร่วมกันและทำงานเป็นหมู่คณะ
      3. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมีได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากรุ่นพี่บัณฑิต
      4. เพื่อติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชาเคมี

วันเวลาดำเนินการ
     20  พฤศจิกายน  2553  เวลา  17.00 น.  เป็นต้นไป

สถานที่ดำเนินการ
     ลานอเนกประสงค์ข้างอาคาร 7

ผู้เข้าร่วมโครงการ
     บัณฑิตเคมี (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 7) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเคมีทุกคน

กำหนดการ
     วันที่  19  พฤศจิกายน  2553
         08.00-17.00 น.             ตกแต่งซุ้มและจัดเตรียมสถานที่
     วันที่  20  พฤศจิกายน  2553
          15.30-17.30 น.            นักศึกษาสาขาวิชาเคมีทุกชั้นปีและรุ่นพี่บัณฑิตเคมี (วท.บ. (เคมี) รุ่นที่ 7) ทุกคน
                                           พร้อมกันที่ลานอเนกประสงค์ข้างอาคาร 7
          17.30-19.00 น.            ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ
          19.00-21.00 น.            รับประทานอาหารและรับฟังการเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ของบัณฑิตเคมี
     วันที่  21  พฤศจิกายน  2553
          06.00น.                       บัณฑิตเคมี คณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ทุกคน  ถ่ายรูปหมู่บัณฑิตเคมี 
                                            ณ  บริเวณหน้าอาคาร 9

หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา  2551-2552  ระหว่างวันที่  26 พ.ย.-1 ธ.ค. 2553
     กำหนดการฝึกซ้อมฯ (19-21 พ.ย. 2553)
     กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
     ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต
     แผนผังสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
     ขั้นตอนการกรอกใบลงทะเบียน
     ข้อมูลที่พัก
     ข้อมูลร้านเสริมสวย

ภาพกิจกรรมและบรรยากาศงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา : สาขาวิชาเคมี
อ่าน : 1265

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th