ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วศิลป์ส่งเสริมอาชีพแก่ท้องถิ่น (มีภาพการฝึกอบรมหรือดูได้ที่ภาพกิจกรรมทั้งหมด)

                       โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วศิลป์ส่งเสริมอาชีพแก่ท้องถิ่น

 

กลุ่มเป้าหมาย 

       นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  นักเรียน ครู  อาจารย์และบุคคลทั่วไป

ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย

        60  คน

พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 

       จังหวัดสกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง

สถานที่ในการฝึกอบรม

       ห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว หลังอาคาร 6 สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระยะเวลาการฝึกอบรม

       รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  12-13  มิถุนายน  2553 (รับ 20 คน)

       รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  19-20  มิถุนายน  2553 (รับ 20 คน)

       รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  10-11 กรกฎาคม  2553 (รับ 20 คน)

การลงทะเบียน

       ส่งใบสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท (รวมอาหารว่างวันละ 2 มื้อ) มาได้ที่สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   พร้อมโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชื่อบัญชี สวัสดิการคณะวิทย์ เลขที่บัญชี 421-1-17020-8 และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ หมายเลขโทรสาร 0-4297-0029โทรศัพท์ 0-4297-0030
            รุ่นที่ 1 ส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงิน  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2553
            รุ่นที่ 2
ส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงิน  ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2553
            รุ่นที่ 3
ส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงิน  ภายในวันที่ 8  กรกฎาคม  2553

ตารางการฝึกอบรมในแต่ละรุ่นๆ ละ  2  วัน ดังนี้

วันที่

เวลา

รายการฝึกอบรม

วันที่ 1

08.00-08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30-09.00 น.

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม

09.00-10.30 น.

ปฏิบัติการแก้วศิลป์รูปสัตว์ต่างๆ

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

ปฏิบัติการแก้วศิลป์รูปสัตว์ต่างๆ

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

ปฏิบัติการแก้วศิลป์รูปต้นไม้

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น.

ปฏิบัติการแก้วศิลป์รูปต้นไม้

วันที่ 2

08.30-10.30 น.

ปฏิบัติการเป่าแก้วศิลป์รูปดอกไม้

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

ปฏิบัติการเป่าแก้วศิลป์รูปดอกไม้

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

ปฏิบัติการแก้วศิลป์เครื่องประดับ

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น.

ปฏิบัติการแก้วศิลป์เครื่องประดับ

16.30-17.00 น.

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตร

 ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ

 หมายเหตุ  รับสมัครจำนวนจำกัด (รุ่นละ 20 คน เท่านั้น)  ส่งใบสมัครก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน  

การฝึกอบรม  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  12-13  มิถุนายน  2553 มีทั้งหมด 20 คน
        ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการฝึกอบรม ดังนี้
          
ลำดับที่ 1  นางสุคนธ์  จีนคำ
             ลำดับที่ 2  นางสาวอรพิน  แก้วมะณี
             ลำดับที่ 3  นางสาวรินภา   จันทุลาง
ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม รุ่นที่ 1
 
การฝึกอบรม  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  19-20  มิถุนายน  2553 มีทั้งหมด 20 คน
        ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการฝึกอบรม ดังนี้
          
ลำดับที่ 1  นายพนัส  ทองปาน
             ลำดับที่ 2  นายอณัณย์  สาถ้ำ
             ลำดับที่ 3  นายปรีชา  พันดา
ภาพ กิจกรรมการฝึกอบรม รุ่นที่ 2
 
การฝึกอบรม  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  19-20  กรกฎาคม  2553 มีทั้งหมด 20 คน
        ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการฝึกอบรม ดังนี้
          
ลำดับที่ 1  นายกิตติศักดิ์  ม่อมพะเนาว์
             ลำดับที่ 2  นายอภิสิทธิ์  ย้อยดวงชัย
             ลำดับที่ 3  นางสาวพัชรียา  ไชยสุทัศน์
ภาพ กิจกรรมการฝึกอบรม รุ่นที่ 3
 วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา : สาขาวิชาเคมี
อ่าน : 1652

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th