ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ (5 เมษายน 2553)

                                        โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ

 

วัตถุประสงค์

        1.  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกศัพท์เทคนิคสำหรับเคมีเพิ่มเติมจากที่เรียนในหลักสูตร

        2.  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเคมี

        3.  เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาก่อนออกไปประกอบอาชีพ

เป้าหมาย

        1.  นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 17 คน มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนการประกอบอาชีพ

        2.  นักศึกษาสาขาวิชาเคมี มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

 ระยะเวลาในการอบรม

        5  เมษายน  2553  เวลา  08.30-16.30 น.

สถานที่ในการอบรม

        ห้องสมุดสาขาวิชาเคมี (9322) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  ชั้น  3

วิทยากรการอบรม

        ดร.ธงจุฑา  สุวรรณประเสริฐ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่องที่อบรม

        1. ศัพท์เทคนิคสำหรับเคมี

        2. ภาษาอังกฤษสำหรับนักเคมีเพื่อการสื่อสาร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1. นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  สามารถสมัครงานและสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษได้

        2. นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ได้งานทำที่ดี  มีรายได้เหมาะสม และตรงกับสาขาวิชาที่เรียน

การประเมินผล

 

        1. ทดสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

        2. สอบถามระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นจากการอบรมโดยใช้แบบสอบถาม

        3. จากการมีงานทำของบัณฑิต  เช่น  ได้งานทำที่ดี  มีรายได้เหมาะสม และตรงกับสาขาวิชาที่เรียน

 การแต่งกาย

        ชุดนักศึกษา

 หมายเหตุ

        นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 17 คน  ต้องเข้าอบรมทุกคน

ดูภาพกิจกรรม

 

 วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา : สาขาวิชาเคมี
อ่าน : 1325

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th