ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาดูงานด้านเคมี ณ ภาคตะวันออก ประจำปี 2553 (17-19 มี.ค. 2553)/ กำหนดการศึกษาดูงานใหม่ล่าสุด

                               กำหนดการโครงการศึกษาดูงานด้านเคมี  ณ  ภาคตะวันออก  ประจำปี  2553

                                                      ระหว่างวันที่  17-19  มีนาคม  2553

                               สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

วันที่  17  มีนาคม  2553

00.09 น.                                            เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

06.00-07.00น.                                    รับประทานอาหารเช้า (ข้าวเหนียว หมูทอด)

10.00-12.00น.                                    เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทแอดว้านซ์อะโกร  จำกัด (มหาชน)

                                                        1 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

12.00-13.00น.                                    พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00-16.00น.                                    เดินทางไปจังหวัดระยอง

16.00-18.00น.                                    เข้าที่พัก ที่โรงแรม บ้านสบ๊าย สบาย และพักผ่อนตามอัธยาศัย

                                                        บริเวณชายหาดแม่รำพึง

18.00-19.00น.                                    รับประทานอาหารเย็น ที่โรงแรม บ้านสบ๊าย สบาย (งบประมาณสาขา)

วันที่  18  มีนาคม  2553

06.00-07.00 น.                                   รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม บ้านสบ๊าย สบาย (งบประมาณสาขา)

10.00-12.00น.                                    เข้าศึกษาดูงาน  ณ  บริษัทเอชเอ็มซี พอลิเมอร์ จำกัด

                                                        6 หมู่ 8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง

12.00-13.00น.                                    พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00-18.00น.                                    เข้าที่พัก ที่โรงแรม บ้านสบ๊าย สบาย และพักผ่อนตามอัธยาศัย

                                                        บริเวณชายหาดแม่รำพึง

18.00-23.00น.                                    รับประทานอาหารเย็นและกิจกรรมนันทนาการ ที่โรงแรม บ้านสบ๊าย สบาย

                                                        (งบประมาณสาขา)

 วันที่  19  มีนาคม  2553

06.00-07.00 น.                                   รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม บ้านสบ๊าย สบาย (งบประมาณสาขา)

07.00-12.00น.                                    เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

12.00-13.00น.                                    พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00-23.30 น.                                   เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 การแต่งกายในการเข้าศึกษาดูงาน      วันที่  17  มีนาคม  2553  แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
                                                        วันที่  18  มีนาคม  2553  แต่งกายด้วยชุดสุภาพ โดยสวมใส่กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว  
                                                        และใส่รองเท้าหุ้มส้น (เป็นข้อปฏิบัติของบริษัทที่จะเข้าศึกษาดูงาน)
 
สัมภาระหรือสิ่งของ   
                          ควรนำไปเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น (นำไฟฉายไปด้วย เพราะจะมีกิจกรรมริมชายหาด
                                                        แม่รำพึงตอนกลางคืน) สำหรับบุคคลใดที่มีโรคประจำตัว ควรแจ้งอาจารย์
                                                        หรือผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทาง และนำยาไปด้วย                                                    

วัน เวลา และสถานที่ขึ้นรถ                  คืนวันที่  16 มีนาคม  2553 เวลา  23.00น. ณ บริเวณหน้า อาคาร 9 (ศูนย์วิทยาศาสตร์)

หมายเหตุ                                         โปรดตรงต่อเวลา อย่างเคร่งครัด เพราะจะทำให้การออกเดินทางล่าช้า และ
                                                       ส่งผลกระทบต่อการเข้าศึกษาดูงาน  ที่ บริษัทแอดว้านซ์อะโกร  จำกัด (มหาชน)
                                                       (เข้าดูงาน 10.00 น.)                                                      

ภาพกิจกรรม (คลิก)

 วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา : สาขาวิชาเคมี
อ่าน : 1342

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th