ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 25 (8-11 มี.ค. 2553)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น  ครั้งที่  25
สาขาวิชาเคมี  คณะิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
วัตถุประสงค์
                1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิคพื้นฐานในการเป่าแก้ว
                2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเป่าแก้วเป็นรูปต่าง ๆ เช่น  กระเปาะ  ดอกฝิ่น  กุหลาบ  เป็นต้น
                3. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องแก้วที่แตกชำรุดและ ประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องแก้วพื้นฐาน ในห้องปฏิบัติการเคมี

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม      
               นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2  จำนวน 12 คน

วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม   
               ระหว่างวันที่  8-11  มีนาคม  2553  ณ  ห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว หลังอาคาร 6

วิทยากร                      
              ดร.อุปถัมภ์  โพธิกนิษฐ์  และนายอรรคเดช  ราชสินธุ์
ผู้ช่วย วิทยากร          
              นายทินกร  ชารีพร และนายยุทธนา  ลมลาสี  นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ชั้นปีที่ 4

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
             1. นักศึกษาสาธิตและเป็นวิทยากรในการเป่าแก้วเบื้องต้นได้
             2. นักศึกษาซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องแก้วที่แตกชำรุดและประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่อง แก้วพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมีได้
             3. นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมเป่าแก้วไปประยุกต์ใช้ในการ ประกอบอาชีพอิสระได้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลงานดีเด่น  
              ลำดับที่ 1  นายนิรุตต์  รังศรี
              ลำดับที่ 2  นางสาวสุพัตรา  อัตติยะ
              ลำดับที่ 3  นางสาวนฤมล  กวานปรัชชา

ภาพกิจกรรม (คลิก) วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา : สาขาวิชาเคมี
อ่าน : 1222

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th