ข่าวประชาสัมพันธ์

งานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (2 มกราคม 2553)

งานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

วันเวลา       วันเสาร์ ที่  2  มกราคม  2553  เวลา  17.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่        ห้องดุสิตา  โรงแรมภูพานเพลซ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ผู้เข้าร่วมงาน 

            1) ศิษย์เก่าเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกรุ่น (กรุณาแจ้งคุณสุรพล พาโสม)

            2) นักศึกษาสาขาวิชาเคมีทุกคน

            3) อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาเคมีทุกคน

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

           1) ของขวัญคนละ 1 ชิ้น (มูลค่าไม่ต่ำกว่า 100 บาท)

           2) ค่าลงทะเบียน คนละ 250 บาท (ยกเว้น วท.บ. เคมี รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4  นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ทุกชั้นปี  และอาจารย์-เจ้าหน้าที่ สาขาวิชาเคมีทุกคน)


หมายเหตุ  1) เจ้าภาพการจัดงาน คือ วท.บ. เคมี รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4

                     2) สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุรพล  พาโสม (วท.บ.เคมี รุ่นที่ 3) โทร. 08-7105-8277 

                          e-mail : am_jena@hotmail.com

                     3) ที่พัก โรงแรมภูพานเพลซ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ติดต่อสอบถามที่พักและรายเอียดได้ที่             
ผู้จัดการทั่วไป  คุณปรมินทร์  วงศ์พระลับ  โทร. 08-3338-9955 , 08-9944-4990 , 042-970-096-99

 
กำหนดการ (คลิกดูรายละเอียด)

ภาพบรรยากาศการจัดงาน  ดูได้ที่ ภาพกิจกรรม (คลิก)

 วันที่ : 14 ก.พ. 2560
ที่มา : สาขาวิชาเคมี
อ่าน : 984

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th