ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น (14-15 ก.พ. 2558) ]
ด้วยชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องใน้องถิ่น ได้จัดทำกิจกรรมออกค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงเรียนวังยางวิทยาคม บ้านหนองนางด่อน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม เพื่อนำกิจกรรมการทดลองด้านเคมีไปถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีกิจกรรม 6 ฐานๆ ละ 3 กลุ่ม คือ 1. กิจกรรมฐานการทดลองทำสบู่ 2. กิจกรรมฐานการทดลองการไทเทรต กรด-เบส 3. กิจกรรมฐานการทดลองโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 4. กิจกรรมฐานการทดลองสมดุลเคมี 5. กิจกรรมฐานการทดลองเซลล์ไฟฟ้าเคมี 6. กิจกรรมฐานนันทนาการ
: 100
: 99
: 88
: 91
: 83
: 70
: 62
: 66
: 73
: 69
: 56
: 51
: 57
: 61
: 55
: 57
: 66
: 72
: 55
: 62
: 64
: 59
: 80
: 71
: 54
: 53
: 52
: 57
: 63
: 60

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th