ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ นิทรรศการสาขาวิชาเคมี งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-25 มกราคม 2558 ]
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดยประธานสาขาวิชาเคมี (ผศ.ดร.พรกมล สาฆ้อง) บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 1-3 ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-25 มกราคม 2558 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร โดยมีนิทรรศการที่แสดงในงาน คือ สาธิตการเป่าแก้ว และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แชมพูจากมะกรูด น้ำยาล้างจานจากสมุนไพร น้ำมันไพล นวดทาริมผีปาก ยาหม่องสมุนไพร เป็นต้น
: 95
: 81
: 76
: 72
: 58
: 73
: 66
: 74
: 62
: 68
: 62
: 52
: 61
: 61
: 64
: 62
: 64

ไปที่หน้า : [1] 

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th