ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ กิจกรรมเคมีวิชาการ ครั้งที่ 1 (18 ก.ค. 2557) ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 (อาคาร 9 ชั้น 1) ]
: 93
: 85
: 67
: 81
: 56
: 54
: 63
: 61
: 67
: 67
: 67
: 71
: 66
: 62
: 72
: 65
: 76
: 80
: 67
: 56
: 67
: 81
: 92
: 79
: 71
: 59
: 55
: 62
: 73
: 67

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th