ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น โรงเรียนปลาปากวิทยา อ.ปลาปาก จ.นครพนม (16-17 พ.ย. 2556) ]
: 138
: 165
: 121
: 131
: 126
: 122
: 120
: 119
: 108
: 119
: 135
: 126
: 127
: 136
: 123
: 120
: 105
: 153
: 119
: 121
: 112
: 114
: 132
: 117
: 134
: 118
: 126
: 135
: 137
: 107

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th