ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (24 ส.ค. 2556) ]
: 71
: 79
: 65
: 73
: 69
: 68
: 58
: 59
: 63
: 61
: 61
: 71
: 80
: 74
: 79
: 68
: 68
: 75
: 69
: 69
: 72
: 67
: 70
: 63
: 57
: 76
: 86
: 68
: 103
: 66

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th