ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ การประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาเคมี (25 มิ.ย. 2556) ]
: 85
: 112
: 64
: 58
: 47
: 68
: 69
: 60
: 79
: 58
: 82
: 51
: 64
: 59
: 76
: 53
: 61
: 61
: 69
: 68
: 72
: 55
: 64
: 55
: 70
: 74
: 71
: 79
: 69
: 61

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th