ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี (22 มิ.ย. 2556) ]
: 107
: 138
: 97
: 86
: 87
: 83
: 91
: 87
: 98
: 101
: 116
: 98
: 104
: 110
: 92
: 78
: 96
: 98
: 76
: 97
: 76
: 97
: 78
: 75
: 86
: 87
: 91
: 109
: 113
: 88

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th