ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมเครื่องมือพื้นฐานทางเคมีแก่ครูมัธยม (12-14 มิ.ย. 2556) ]
: 118
: 114
: 107
: 95
: 96
: 118
: 107
: 110
: 108
: 99
: 118
: 141
: 92
: 105
: 101
: 80
: 105
: 96
: 101
: 90
: 92
: 100
: 95
: 90
: 90
: 115
: 118
: 103
: 127
: 101

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th