ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 28 รุ่นที่ 2 (25-28 มี.ค. 2556) ]
: 92
: 107
: 94
: 85
: 77
: 86
: 110
: 94
: 102
: 107
: 96
: 92
: 90
: 84
: 95
: 84
: 97
: 83
: 93
: 73
: 80
: 71
: 77
: 71
: 72
: 91
: 78
: 71
: 123
: 68

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th