ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการศึกษาดูงานด้านเคมี (12-15 มี.ค. 2556) ]
: 88
: 82
: 88
: 84
: 68
: 64
: 71
: 83
: 86
: 77
: 79
: 85
: 89
: 76
: 78
: 82
: 78
: 70
: 76
: 78
: 67
: 82
: 75
: 80
: 79
: 68
: 77
: 63
: 69
: 76

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th