ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (11 มี.ค.2556) ]
: 58
: 65
: 51
: 67
: 58
: 73
: 62
: 66
: 61
: 54
: 67
: 65
: 59
: 60
: 50
: 60
: 58
: 61
: 47
: 45
: 54
: 45
: 56
: 62
: 77

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 [2] 

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th